Powiat Policki

Budżet na 2019 rok uchwalony!

Opublikowane

w dniu

[lead]Rada Miejska w Policach uchwaliła budżet na rok 2019. Plan przewiduje dochody w wysokości 206.982.376 zł i wydatki wynoszące 213.754.376 zł. Deficyt ma zostać pokryty z kredytów, sprzedaży obligacji komunalnych i wolnych środków (nadwyżki). Planowane są duże inwestycje, jednak nie wszystkie będą finansowane z pieniędzy Gminy. Część zostanie zrealizowana dzięki środkom Unii Europejskiej oraz przy udziale innych zewnętrznych środków.[/lead]

Za przyjęciem proponowanego budżetu głosowało w sumie 13 radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI i Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, natomiast radni Projektu Police wstrzymali się od głosu.

– Zaprezentowany budżet gwarantuje zrównoważony kompromis – powiedział jeszcze przed głosowaniem w imieniu radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, Andrzej Rogowski.

Realizowanie podjętych zadań w zakresie polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych po przez funkcjonowanie domu dziennego pobytu seniora, wspieranie Stowarzyszenia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie napawa optymizmem na przyszłość. Zdaniem Rogowskiego, „miasto ma ogromną szansę na absorpcję środków z funduszy Unii Europejskiej i pozostałych zewnętrznych programów operacyjnych. Pozyskanie tych środków powinno przyczynić się do zdynamizowania rozwoju miasta oraz obniżenia zaangażowania środków własnych. Propozycje zawarte w projekcie budżetu przekonują Nas, że zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o
zrównoważeniu budżetu gminy.” – Koalicja Obywatelska również będzie głosowała za tym budżetem – zapowiedział Damian Walczak. – Budżet jest dobry dla całej gminy i zapewnia jej zrównoważony rozwój – podkreślił Walczak. Zdaniem radnych z PiS, „przedłożony projekt budżetu, jest kolejnym budżetem stagnacji i zastoju gminy Police. Jego dominujące cechy to przede wszystkim minimalny poziom inwestycji gminnych, całkowity brak wizji dalszego rozwoju gminy, zaniechanie działań mających na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, aktywizacji lokalnego biznesu oraz prowadzenia inwestycji dzięki którym zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej, moglibyśmy jako gmina pozyskiwać dodatkowe środki budżetowe, zapewniające intensywny rozwój naszego regionu.

Budżet ten, jest kolejnym budżetem sprowadzającym się do bieżącej konsumpcji, generującym w kolejnych latach znaczące wydatki, bez wskazania dodatkowych źródeł ich finansowania – mówił Sławomir Dmochowski. To po raz kolejny ograniczenie się do bieżącego wydawania środków budżetowych, bez jakiejkolwiek wizji menedżerskiej, zapewniającej intensywny rozwój naszej gminy oraz zabezpieczającej samorząd przed nadejściem niekorzystnej koniunktury w gospodarce.

To w dużej mierze kolejne środki budżetowe wydawane na imprezy, targi, spotkania, cateringi, kwiaty, dyplomy, delegacje, konferencje, politykę promocyjną – by nie powiedzieć propagandową – szeroko pojętej władzy samorządowej – wyliczał Dmochowski. To budżet minimalizmu, zapewniający pełen komfort sprawowania władzy, ale nie dający mieszkańcom naszej gminy poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wzrostu dochodów gminnych, rozwoju inwestycyjnego, rozwoju infrastruktury, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, budowy nowych mieszkań i uniknięcia w przyszłości podnoszenia opłat i podatków lokalnych, które w pewnym momencie mogą stać się jedynym realnym źródłem uzupełniania gminnej kasy, na co nie będzie w przyszłości naszej zgody.

W trakcie sesji kluby opozycyjne złożyły dziewięć propozycji zmian w budżecie. Dwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, natomiast siedem Projektu Police. Wszystkie zostały odrzucone w trakcie głosowania. Radni z PiS proponowali wpisać do budżetu opracowanie dokumentacji projektowej dotyczący budowy Wodnego Placu Zabaw w Policach – 150.000 zł., oraz budowę siłowni plenerowej w ciągu pieszym pomiędzy ul. Zamenhofa a Galerią Handlową Hosso, w pobliżu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 10 w Policach – 30.000 zł. Radni wskazali źródła finansowania: Rozdział 75075, pkt. VI – Polityka informacyjna. Obniżenie planowanych środków na ten cel z 400.000 zł. o kwotę 180.000 zł. do 220.000 zł. w roku 2019 w celu sfinansowania obu wskazanych wyżej wniosków.

W Policach obecnie występuje ogromny deficyt miejsc, czy infrastruktury miejskiej która umożliwiałaby dzieciom kąpiel, czy ochłodzenie się połączone z zabawą – argumentował wnioski PiS, radny Dmochowski. Podczas letnich miesięcy, zwłaszcza przy występowaniu fali upałów (np. w roku 2018), standardowe place zabaw wyposażone w piaskownice, huśtawki itp. nie spełniają potrzeb dzieci i ich rodziców. Proponowane zadanie wychodzi naprzeciw tym potrzebom, umożliwiając dzieciom bezpieczne spędzanie czasu podczas interakcji ze specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami wodnymi. O skali zapotrzebowania na tego typu udogodnienie świadczą regularne kąpiele dzieci w nieprzystosowanym do tego miejscu, czyli w fontannie przy ul. Zamenhofa. Wnioski Klubu Radnych Projekt Police, przedstawił Krystian Kowalewski. Kowalewski zaproponował między innymi:
Koncepcja budowy parkingowca przy ulicy Okulickiego- 50 tys. zł. Polickie osiedla cierpią na chroniczny brak miejsc parkingowych. Problemem jest również obniżenie bezpieczeństwa, co spowodowane jest parkowaniem w niewłaściwy sposób. Opracowanie koncepcji pozwoli ocenić jakie rozwiązania zastosować w przyszłości, by ten stan rzeczy naprawić. Wykonanie koncepcji parkingu na ul. Wróblewskiego na gminnej działce nr 318/78- 10 tys. zł. Osiedle cierpi na chroniczny brak miejsc parkingowych. Parking we wskazanej lokalizacji w przyszłości mógłby również służyć planowanej w tym miejscu Radzie Osiedla lub planowanej przestrzeni rekreacyjnej. Posadowienie dodatkowych pojemników typu „Molok” na odpady sortowane – 147600 zł. Obecnie zadanie to realizowane jest przez Transnet sp. z o.o. Niestety przez brak wystarczających środków jego realizacja jest rozciągnięta w czasie. Budowa takich pojemników, oprócz względów estetyczno-higienicznych, pozwoli naszej firmie na ograniczenie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji nr 24 do posesji nr 28- 100 tys. zł. Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Zwiększone natężenie ruchu drogowego, ilość zabudowy mieszkaniowej i dojazd do pól i łąk powoduje konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej. Mieszkańcy oczekują na realizację tego zadania od 1947 roku.

Reklama
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie