Gmina Dobra

Uprawnienia Straży Gminnej do kontroli z zakresu ochrony środowiska

Bardzo często w mediach społecznościowych, grupach dyskusyjnych itp. poruszana jest kwestia podstawy prawnej ewentualnych kontroli nieruchomości, często związanych z wejściem na teren nieruchomości przez strażników miejskich/gminnych. Pojawiają się nieprawdziwe sugestie, że bez nakazu prokuratora takie wejście jest niedopuszczalne.

Opublikowane

w dniu

Sprawa taka od strony prawnej jest precyzyjnie określona.

Postawą prawną czynności kontrolnych w zakresie ochrony środowiska jest art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska, który brzmi:

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Zgodnie natomiast z art. 378 wójt generalnie jest organem ochrony środowiska w stosunku do osób fizycznych (a więc poza wyjątkami nie w stosunku do firm). W stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą organem takim z reguły jest starosta.

Strażnicy gminni posiadają imienne upoważnienia wystawione przez Wójta Gminy Dobra do przeprowadzania stosownych czynności kontrolnych w ramach właściwości wójta, jako organu ochrony środowiska.  Opinia prawna Ministerstwa Środowiska z dnia 25.07.2016 r, wskazuje nadto, iż strażnicy gminni mogą przeprowadzać kontrole w ramach swoich właściwości samodzielnie, gdy posiadają wystarczającą wiedzę merytoryczną.

Najczęściej kontrole prowadzone przez strażników związane są z ustaleniem, jaki opał spalany jest w palenisku, piecu oraz z kontrolą w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta wręcz nakazuje wójtowi, burmistrzowi/prezydentowi przeprowadzania stosownych kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i odsyła do uprawnień wskazanych w wyżej wymienionym art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska. 

Nie każde czynności kontrole muszą wiązać się z koniecznością wejścia na teren nieruchomości. Bardzo często ograniczają się one do żądania pisemnych informacji, dokumentów. Tak generalnie prowadzone są kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, gdzie mieszkańcy mogą przesłać zarówno kopie posiadanej umowy, jak i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

Inaczej wygląda kontrola spalania w piecach, przy uzasadnionym podejrzeniu, że w piecu mogą być spalane niedozwolone substancje (np. charakterystyczny wydobywający się dym z komina) wejście na teren nieruchomości jest nieodzowne. Podobnie niektóre czynności kontrolne związane z gospodarką odpadami komunalnymi wymagają takiego wejścia. Stosunkowo często zdarzają się sytuacje, gdy istnie podejrzenie, że nieruchomość jest zamieszkała, a ich właściciele nie złożyli stosownej deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Gdy właściciele negują fakt zamieszkiwania, aby wszechstronnie to wyjaśnić, czasem niezbędne jest wejście na teren nieruchomości. 

Niestety zdarzają się sporadyczne sytuacje, gdy właściciel nieruchomości pomimo wyraźnego padania przyczyny i podstawy prawnej konieczności przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości odmawia wpuszczenia strażników gminnych, a tym samym udaremnia lub utrudnia przeprowadzenia czynności służbowych. Czyn taki jest przestępstwem określnym w art. 225 § 1 kodeksu karnego, który brzmi: ,,kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Dotychczas Straż Gminna dwukrotnie składała stosowne zawiadomienie do prokuratury, w obydwu przypadkach sprawy znalazły swój finał w sądzie, zapadły kary grzywny. 

W miesiącu czerwcu zostało złożone kolejne zawiadomienie do prokuratury, jeden z mieszkańców Mierzyna w sposób ogólnie mówiąc bardzo niegrzeczny udaremnił przeprowadzenie kontroli w zakresie ustalenia, czy nieruchomość jest zamieszkała. Szereg pośrednich dowodów na to wskazywało, ale koniecznym mimo wszystko było dokonanie stosownych oględzin na miejscu. 

Komendant Straży Gminnej
Andrzej Budzyński

Reklama

Gmina Dobra

Drugą turę wyborów w Gminie Dobra rozstrzygną Zagrodzka i Napiwodzka

Żaden z kandydatów na stanowisko wójta DObrej nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, co oznacza konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Najwięcej poparcia w pierwszej turze zdobyła Magdalena Zagrodzka, która otrzymała 4 781 głosów. Drugą pozycję zajęła Joanna Napiwodzka z Koalicji Obywatelskiej, z wynikiem 2 203 głosów. To właśnie te dwie kandydatki zmierzą się w walce o fotel wójta Gminy Dobra w najbliższym czasie.

Opublikowane

w dniu

Na trzecim miejscu uplasował się Grzegorz Śliwiński, który był popierany przez dotychczasową wójt Teresę Derę. Jego kandydaturę poparło 1 933 wyborców. Waldemar Kitlas, z wynikiem 1 675 głosów, zajął czwartą pozycję. Lista kandydatów zamyka Bogusław Kozioł z wynikiem 914 głosów. Mieszkańcy Gminy Dobra po raz kolejny będą mieli okazję wybrać wójta w drugiej turze wyborów. Data drugiej tury zostanie podana przez komisję w najbliższym czasie.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

KITLAS zamierza wprowadzić KOROZ – Co to jest?

Waldemar Kitlas kandydat na wójta gminy Dobra zamierza wprowadzić w przypadku zwycięstwa w wyborach samorządowych system KOROZ (Kontenerowy Organiczny Recykling Odpadów Zielonych). Jak twierdzi kandydat na wójta KOROZ przyczyni się do redukcji opłat za odpady komunalne aż do 30% oraz będzie możliwość oddawania odpadów zielonych w nieograniczonej ilości.

Opublikowane

w dniu

Zainwestujemy Wasze podatki w KOROZ (Kontenerowy Organiczny Recykling Odpadów Zielonych) i przez lata będziecie korzystać z tej inwestycji, płacąc za śmieci dużo mniej oraz oddając odpad zielony za przysłowiową złotówkę – pisze na stronie kitlas.pl/koroz kandydat na wójta

Waldemar Kitlas zamieścił na swojej stronie internetowej dokładny opis przedsięwzięcia i biznesplan. Z powyższego wynika, że nie jest to tylko obietnica wyborcza, ale dokładnie przemyślany plan działania w przyszłości.

KOROZ to nic innego jak znana już i sprawdzona technologia przetwarzania odpadów zielonych, które to stanowią w gminie Dobra aż 30% kosztów utylizacji odpadów komunalnych to jest 3 miliony 750 tyś złotych. Utylizacja odpadów w własnym zakresie, jak twierdzi Waldemar Kitlas przyczyni się do znacznych oszczędności, które chce przekazać bezpośrednio mieszkańcom. Przetwarzaniem odpadów zielonych ma zająć się Samorządowy Zakład Komunalny (jednostka budżetowa), a inwestycja w bioreaktory do przetwarzania odpadu zielonego wyniesie około 6 milionów złotych.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Dobra: Rusza nabór przedstawicieli do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na rok 2025

Opublikowane

w dniu

Nabór przeprowadzony zostanie w dniach 26.03.2024 – 19.04.2024 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 19.04.2024 r., na załączonym formularzu. Formularz dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a lub
  • w formie elektronicznej na adres: gmina@dobraszczecinska.pl

Nabór przeprowadzony zostanie wśród grup:

  • mieszkańcy gminy;
  • członkowie organizacji pozarządowej

O przynależności do poszczególnej grupy decyduje kandydat poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 91 441 05 41.

Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju naszej Gminy.

Zarządzenie Nr 54/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących naboru członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 >> pobierz (pdf)

Formularz zgłoszeniowy >> pobierz (pdf) | pobierz (doc)

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie