Gmina Dobra

Wójt Dera z absolutorium

W dniu 24 czerwca br. odbyła się XXV sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek i wydziałów, Dyrektorzy szkół, Radny Powiatu Polickiego Pan Albin Majkowski.

Opublikowane

w dniu

Najważniejszymi punktami sesji było udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Radni udzielili Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania, a następnie jednogłośnie udzielili absolutorium.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.) Wójt Gminy Dobra przedstawiła Radzie Gminy Dobra w terminie do dnia 31 maja raport o stanie gminy. Dokument ten obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobra w roku poprzednim i zawierał informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Dobra i jej jednostki organizacyjne, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra. W debacie o raporcie, zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mogą brać udział mieszkańcy. W tym roku do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec Gminy.

Następnie radni podjęli uchwały:

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
 • w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2021r.
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  
 • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu
 • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”   
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2021/2022    
 • w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Wołczkowo

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie