Gmina Dobra

Wójt Dera z absolutorium

W dniu 24 czerwca br. odbyła się XXV sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek i wydziałów, Dyrektorzy szkół, Radny Powiatu Polickiego Pan Albin Majkowski.

Opublikowane

w dniu

Najważniejszymi punktami sesji było udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Radni udzielili Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania, a następnie jednogłośnie udzielili absolutorium.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.) Wójt Gminy Dobra przedstawiła Radzie Gminy Dobra w terminie do dnia 31 maja raport o stanie gminy. Dokument ten obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Dobra w roku poprzednim i zawierał informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Dobra i jej jednostki organizacyjne, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Dobra. W debacie o raporcie, zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mogą brać udział mieszkańcy. W tym roku do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec Gminy.

Następnie radni podjęli uchwały:

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dobra.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
 • w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2021r.
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  
 • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu
 • w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra”   
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2021/2022    
 • w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Wołczkowo

Reklama

Gmina Dobra

„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Dobra

Wójt Gminy Dobra zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w którym będzie uczestniczył Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Spotkanie odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. w godz. 18:30 – 20:00 w Klubie w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

Opublikowane

w dniu

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przedstawi praktyczne informacje, jak zdobyć atrakcyjne dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze, a także jak taką inwestycję przeprowadzić ekologicznie i ekonomicznie.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

 

GMINNY PUNKT

KONSULTACYJNO -INFORMACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy Dobra Wydział ds. Ochrony Środowiska

ul. Graniczna 31, 72- 003 Dobra

tel. 91 311 23 06, adres poczty elektronicznej: wos@dobraszczecinska.pl

Punkt czynny jest w godzinach: 

poniedziałek 830 – 16³º, wtorek – piątek 700 – 1500

www.bip.dobraszczecinska.pl – zakładka „Czyste powietrze”

www.wfos.szczecin.pl – zakładka program „Czyste powietrze”

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Czyste powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

www.czystepowietrze.gov.pl

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie Gminy Dobra – stan na dzień 31.12.2022 r.:

 • Liczba złożonych wniosków – 161
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 89
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 124
 • Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy – 1 128 169,70 zł

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Spotkanie z przedsiębiorcami z Gminy Dobra. Jak zdobyć dofinansowanie

Starosta Policki, Wójt Gminy Dobra oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach mają zaszczyt zaprosić wszystkich przedsiębiorców z Gminy Dobra w dniu 21 marca 2023 roku na spotkanie pn.: „Możliwości uzyskania wsparcia finansowanego ze środków publicznych na rozwój firmy i zwiększenie zatrudnienia”.

Opublikowane

w dniu

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości skorzystania ze wsparcia urzędu pracy w postaci środków finansowych, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz omówione zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przedstawi nową perspektywę Funduszy Unijnych na lata 2021-2027, w tym możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.

Zapraszamy o godz. 11.00 do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o potwierdzenie swojej obecności na e-mail: afedorowicz@pup.policki.pl lub tel. 91 312 32 17

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Urząd Pracy w Policach

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Turniej tańca towarzyskiego w Mierzynie

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie