Powiat Policki

ZNP nie chce rozmawiać o edukacji

Opublikowane

w dniu

[lead]W Szczecinie odbył się Regionalny Okrągły Stół Edukacyjny. blisko 50 osób przedstawicieli nauczycieli, dyrektorów szkół, Rad Rodziców, uczniów, przedsiębiorców i oświatowych związków zawodowych rozmawiało o edukacji. Oczekiwaniach i problemach jakie ją nękają. ZNP co było do przewidzenia o edukacji nie chce rozmawiać i oficjalnie nie wzięło udziału. [/lead]

Dla każdego z uczestników, który zgłosił chęć wypowiedzi był przewidziano 4 minuty na wypowiedź. Podobnie jak w innych miastach, w których już się odbyły takie regionalne spotkania, dyskusję zdominowało szkolnictwo zawodowe. Tutaj głównym problemem jest brak nauczycieli przedmiotów zawodowych. Branżowcy nie mają ochoty rezygnować ze swoich dobrze płatnych posad by zaczynać od zera (od stażysty) karierę w oświacie. Jak mówił dyrektor jednej z branżówek z naszego województwa w jego szkole najstarszy instruktor/nauczyciel ma 79 lat, a po 70 jest 10 z 30 instruktorów zawodu. Najmłodszy z nich ma 56 lat to pokazuje skalę problemu z jaką się zmagają. Jeżeli nie zmieni się zapisów dotyczących nauczycieli zawodu to branżówki będą fikcją. Bo na dobrą sprawę nauczycieli będzie trzeba szukać tylko wśród emerytów bo tylko oni będą mogli sobie pozwolić na taką pracę na dorobku. Postulowano również o zmianę ilości godzin i podwyższenie praktycznych zajęć kosztem przedmiotów które w danej branży są zbędne.

Z kolei przedsiębiorcy u których uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności podnosili kwestie niedostosowanych (nie nadążających za techniką) podręczników. Brakiem umiejętności tzw. miękkich przez uczniów przez co coraz trudniej się z nimi komunikować. Przykład z uczniem nie szło się dogadać podczas rozmowy twarzą w twarz, za to doskonale dogadywano się przez komunikator społecznościowy. W dzisiejszej młodzieży jest blokada z którą nie sposób sobie poradzić. Tym również powinna zająć się szkoła. Konieczne jest również dostosowanie przepisów prawa pracy, oraz bhp do systemu kształcenia zawodowego. Dziś uczeń/praktykant nie może wykonywać wielu czynności bo nie ma 18 lat. To jak ma się tego uczyć skoro nie może? Również wskazano na problem z uczniami imigrantami, których by przyjąć na praktyki najpierw trzeba załatwiać pozwolenia na pracę jak dla imigrantów. Również wskazywano na problem z zapisami prawa oświatowego blokującymi chęć kształcenia zawodowego jak wspomniane wcześniej przepisy związane z awansem nauczycielskim.

Wszyscy zgodnie zwrócili uwagę na konieczność zatrudnienia w szkole większej ilości psychologów, w tym jeden powinien być dla nauczycieli. Nauczyciele wskazywali również na problem z niedostosowanymi programami i encyklopedyczną naukę, od której świat odchodzi. Nie ma miejsca na swobodny dobór tematyki jak choćby wystąpienia laureatów Nobla. Czy też aktualnych problemów społecznych czy też sytuacji politycznej.

Uczniowie dorzucili jeszcze problemy z bursami dla zamiejscowych w Szczecinie, podkreślili konieczność zwiększenia liczby psychologów oraz zatrudnienia doradców zawodowych w szkołach a nie w poradniach, które nie są w stanie obsłużyć wszystkich uczniów. „kształci się nas tylko do zdawania egzaminów i matur a nie do tego byśmy mogli zdecydować się na jakąś drogę życiową. Niestety nauczyciele w szkole nas nie wspierają, bo i program tego nie przewiduje.

Rodzice zwrócili uwagę na to że zwłaszcza w małych miejscowościach muszą walczyć o zachowanie szkół. Że co roku chcą zamykać małe szkoły i łączyć w duże molochy w odległych miejscowościach. Podziękowali również kuratorium za zaangażowanie i poparcie sprzeciwu rodziców. Wskazali również na ciągle nierozwiązaną kwestię osobowości prawnej Rad Rodziców, co komplikuje pracę tego organu. Głupie składki na Radę Rodziców powodują konflikt prawny. Brak osobowości prawnej uniemożliwia również pozyskiwanie środków zewnętrznych, jak chociażby z funduszy europejskich. Niektóre banki zdecydowały się co prawda na ryzykowne otwieranie kont, ale to nie jest rozwiązanie problemu. To jest ryzyko zarówno dla banku jak i dla Rady Rodziców. Otworzenie subkonta w koncie szkoły powoduje ryzyko przejęcia składek przez organ prowadzący lub obniżenie subwencji szkolnej o składki na koncie rady rodziców. efekt ten sam pieniądze przepadną. Z kolei gromadzenie na prywatnym koncie , grozi opodatkowaniem tych pieniędzy. Wtedy niestety właściciel konta jest karany za to że udostępnił swoje konto, lub na siebie je założył. I takich przypadków w Polsce sporo było. A wystarczyłoby ustawowo zapisać, że Rada Rodziców to Stowarzyszenie na rzecz szkoły lub Fundacja, wtedy zyskujemy osobowość prawną z pełnymi konsekwencjami prawnymi. Rodzice również zwrócili uwagę na nierespektowanie ich praw jako rodziców częste było podważanie autorytetu rodzica przez nauczycieli czego konsekwencją jest podkopywanie wszystkich autorytetów a zwłaszcza nauczyciela. „Sami sobie strzelają w kolano”. Rodzice chcieliby, by szkoły były szkołami współpracy, współpracy pomiędzy Radą Pedagogiczną- Radą Rodziców – Samorządem Uczniowskim. Ministerstwo prowadziło program Szkól Współpracy, nie wiedzieć czemu został zarzucony. A był to dobry program wszystkie szkoły które w nim uczestniczyły podkreślały, że dzięki temu programowi szkoły zaczęły zupełnie inaczej funkcjonować. Stały się już nie tylko szkołą ale ośrodkiem integracji społecznej. Tak więc postulujemy wprowadzenie tego projektu na szerszą skalę i objęcie nim wszystkich szkół.

Całe spotkanie było bardzo merytoryczne, problemowe a nie polityczne. Skupione na szkole jej problemach i życiu codziennym i co wszyscy wspólnie podkreślali – wszystkie wypowiedzi i głosy mówców były ważne i istotne dla polskiej oświaty.

[signature]Maciej Zaśko

[/signature]

Reklama

Powiat Policki

Powiat Policki otrzymał środki na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

We wtorek 14 marca w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

Stosowną umowę podpisali Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska (z upoważnienia Zarządu Powiatu w Policach).
Wojewoda Zachodniopomorski przekaże Powiatowi Polickiemu środki z funduszu na realizację programu w łącznej kwocie 115 097,00 zł.Celem programu jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.Program skierowany będzie do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałymi na terenie Powiatu Polickiego. Asystenci będą pomagali osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach dnia codziennego. Usługi asystenta wesprą osobę z niepełnosprawną przy:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, w zależności od zgłoszonych potrzeb.Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (telefon 91 317 02 028, e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl)

Tekst: Daniel Kiełczewski/Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest realizowany w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki: w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Opublikowane

w dniu

W poniedziałek 13 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim.”

W konferencji wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektorzy placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt: Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Ryszard Budzisz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach i Marcin Głuszyk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

 • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
 • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
 • montaż paneli fotowoltaicznych

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aktualnie zakończyły się prace w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży prace nadal trwają i powinny zakończyć się do 15 lipca br. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach wyłoniono wykonawcę i prace niedługo się rozpoczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 224 480,13 zł.

Pierwotna wysokość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosiła 5 189 210,56 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł. Łączna kwota dofinansowania z tych środków wynosi 11 757 645,04 zł – mówiła podczas konferencji Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 2 223 947,43 zł pochodzi z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Kwota 2 350 242,14 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest przeznaczona na inwestycję w Trzebieży. Pozostała kwota 2 892 645,52 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powitanie wiosny Słowiańskim Parku Historycznym

W sobotę 25 marca br.  odbędzie się impreza otwierająca sezon w Słowiańskim Parku Historycznym PODGRODZIE pt. ” Powitanie Wiosny”. Jak dawniej Słowianie, tak i my chcemy pożegnać Panią Zimę i przywołać ciepłe dni. W związku z tym przygotowaliśmy dla gości wiele atrakcji.

Opublikowane

w dniu

W programie znajdziemy:
– dawne obrzędy i słowiańskie zwyczaje związane
z powitaniem wiosny
– wspólne palenie Marzanny
– warsztaty robienia lalek z sitowia dla dużych i małych
– pokaz farbowania jajek technikami średniowiecznymi
– ognisko ( można zabrać swój prowiant)

Dodatkowo:
– zwiedzanie zagrody edukacyjej- możliwość karmienia zwierzat
– bicie pamiątkowej monety
– strzelanie z łuku
– kramik z pamiatkami

Rozpoczęcie imprezy przewidujemy na godzinę 14:00.
Koszt- 10zł/ osobę
 
Czekamy na Was!
Słowiański Park Historyczny PODGRODZIE
ul. Podgrodzie 99, 72- 022 Nowe Warpno
 
Organizatorem imprezy jest Fundacja Knieja- operator Słowiańskiego Parku Historycznego PODGRODZIE. „

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie