Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane

w dniu

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), działalności gospodarcze (firmy). 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: NIE BĘDĄ OBJĘTE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE GMINNYM SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW (WYCHODZĄ Z SYSTEMU)  , poza nieruchomościami stanowiącymi własność i będących we władaniu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (świetlice , placówki oświatowe, boiska)KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? Przepisy zaczną obowiązywać OD 1 STYCZNIA 2021 R

UWAGA!!! Z końcem grudnia 2020 r. deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zostanie automatycznie wygaszona.  

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIE OBJĘTEJ GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

  • właściciel zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej-https://bip.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/File/gospodarka%20odpadami/2017/wykaz%20przedsiebiorcow.pdf
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie); 
  • właściciel dostosowuje zawartą umowę do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra (wielkość pojemników, częstotliwość opróżniania),

*w tym zakresie będą prowadzone kontrole, 

WAŻNE: o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Gminy, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji na adres: 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39 B lub na adres e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl:

  •  do dnia 31 stycznia 2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
  • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

CO Z POJEMNIKAMI? 

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej w uzgodnieniu
z firmą, z którą zawrze umowę wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI !!!

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Straż Gminna oraz pracownicy urzędu gminy będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę. Przypominamy także, że obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne. 

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach/workach w kolorach dedykowanych dla selektywnej zbiórki*.:

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady.

 Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest pozbywać się:

– zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie; 

-pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DO 10 GRUDNIA 2020 R. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UREGULOWAĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.

dodatkowe informacje: 091 311 34 87 (sekretariat WGOKIE)

pytania: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

ds. Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi i Egzekucji

Anna Budzyńska 

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie