Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane

w dniu

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), działalności gospodarcze (firmy). 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: NIE BĘDĄ OBJĘTE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE GMINNYM SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW (WYCHODZĄ Z SYSTEMU)  , poza nieruchomościami stanowiącymi własność i będących we władaniu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (świetlice , placówki oświatowe, boiska)KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? Przepisy zaczną obowiązywać OD 1 STYCZNIA 2021 R

UWAGA!!! Z końcem grudnia 2020 r. deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zostanie automatycznie wygaszona.  

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIE OBJĘTEJ GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

  • właściciel zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej-https:/bip.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/File/gospodarka%20odpadami/2017/wykaz%20przedsiebiorcow.pdf
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie); 
  • właściciel dostosowuje zawartą umowę do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra (wielkość pojemników, częstotliwość opróżniania),

*w tym zakresie będą prowadzone kontrole, 

WAŻNE: o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Gminy, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji na adres: 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39 B lub na adres e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl:

  •  do dnia 31 stycznia 2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
  • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

CO Z POJEMNIKAMI? 

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej w uzgodnieniu
z firmą, z którą zawrze umowę wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI !!!

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Straż Gminna oraz pracownicy urzędu gminy będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę. Przypominamy także, że obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne. 

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach/workach w kolorach dedykowanych dla selektywnej zbiórki*.:

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady.

 Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest pozbywać się:

– zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie; 

-pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DO 10 GRUDNIA 2020 R. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UREGULOWAĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.

dodatkowe informacje: 091 311 34 87 (sekretariat WGOKIE)

pytania: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

ds. Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi i Egzekucji

Anna Budzyńska 

Reklama

Gmina Dobra

Spotkanie noworoczne władz Gminy Dobra z lokalnymi przedsiębiorcami

W Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Gminy Dobra z przedsiębiorcami. Wydarzenie to miało za zadanie umocnić więzi pomiędzy lokalnym biznesem oraz samorządem. Spotkanie zainaugurowały wystąpienia Wójta Gminy Dobra Teresy Dery oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobrego Bartłomieja Milucha, którzy serdecznie przywitali wszystkich obecnych gości.

Opublikowane

w dniu

Spotkanie było okazją do prezentacji osiągnięć Gminy Dobra, w tym przeglądu zrealizowanych i planowanych inwestycji, z uwzględnieniem szczególności funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Polickiego, w tym Starosta Policki Andrzej Bednarek,  oraz przedstawiciele Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Policach.

Obecność radnych, dyrektorów szkół, funkcjonariuszy policyjnych, straży gminnej, granicznej oraz wojska podkreślała wagę integracji różnych sektorów społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartego dialogu, gdzie przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z decydentami, co jest istotne dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości i realizacji wspólnych projektów.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Magdalena Zagrodzka kandydatem na Wójta Gminy Dobra!

W sobotę odbyła się prezentacja kandydata na Wójta Gminy Dobra oraz liderów list Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra. Kandydatem WSGD jest Magdalena Zagrodzka, która jest obecna w samorządzie lokalnym od ponad 20 lat. Przeszła wszystkie szczeble samorządowe – od rady sołeckiej w Mierzynie po radę powiatu polickiego. W wyborach samorządowych w roku 2018, startując do Rady Gminy Dobra, uzyskała najlepszy wynik w gminie (ponad 750 oddanych głosów).

Opublikowane

w dniu

Jedna z najaktywniejszych radnych obecnej kadencji. Mieszkanka Mierzyna, aktywna społeczniczka i wolontariuszka. Inicjatorka wielu akcji społecznych i prozwierzęcych, promotorka zdrowego trybu życia.

Serce Polski bije w samorządach, a nadchodzące wybory zadecydują przyszłości Gminy Dobra. Kandydatka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra na Wójta Gminy Dobra podkreśliła, że kandydaci na radnych do Rady Gminy Dobra nie są związani z żadną partią polityczną. Magdalena Zagrodzka zadeklarowała, że zaprezentowani kandydaci na radnych chcą razem z mieszkańcami tworzyć lepszą przyszłość w Dobrej Gminie.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona w 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w działalności samorządowej, ale także w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Paweł Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy.

Wśród zaproponowanych kandydatów na radnych przedstawiono nie tylko doświadczonych samorządowców, ale także mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją pracę w samorządzie i wnieść swoje nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów mieszkańców tej gminy.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zachęcają mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiają swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie