Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane

w dniu

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), działalności gospodarcze (firmy). 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: NIE BĘDĄ OBJĘTE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE GMINNYM SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW (WYCHODZĄ Z SYSTEMU)  , poza nieruchomościami stanowiącymi własność i będących we władaniu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (świetlice , placówki oświatowe, boiska)KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? Przepisy zaczną obowiązywać OD 1 STYCZNIA 2021 R

UWAGA!!! Z końcem grudnia 2020 r. deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zostanie automatycznie wygaszona.  

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIE OBJĘTEJ GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

  • właściciel zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej-https://bip.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/File/gospodarka%20odpadami/2017/wykaz%20przedsiebiorcow.pdf
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie); 
  • właściciel dostosowuje zawartą umowę do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra (wielkość pojemników, częstotliwość opróżniania),

*w tym zakresie będą prowadzone kontrole, 

WAŻNE: o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Gminy, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji na adres: 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39 B lub na adres e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl:

  •  do dnia 31 stycznia 2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
  • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

CO Z POJEMNIKAMI? 

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej w uzgodnieniu
z firmą, z którą zawrze umowę wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI !!!

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Straż Gminna oraz pracownicy urzędu gminy będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę. Przypominamy także, że obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne. 

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach/workach w kolorach dedykowanych dla selektywnej zbiórki*.:

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady.

 Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest pozbywać się:

– zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie; 

-pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DO 10 GRUDNIA 2020 R. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UREGULOWAĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.

dodatkowe informacje: 091 311 34 87 (sekretariat WGOKIE)

pytania: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

ds. Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi i Egzekucji

Anna Budzyńska 

Reklama

Gmina Dobra

Ferie zimowe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie

W czasie od 13 do 24 lutego 2023 dzieci w wieku 8-13 lat będą mogły skorzystać z warsztatów organizowanych specjalnie dla nich. Zajęcia o bardzo różnorodnej tematyce będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Opublikowane

w dniu

Tygodniowy program spotkań będzie obejmował warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, sportowe oraz dzień gier planszowych i zabaw klockami lego.

W feriach z ZULem można wziąć udział zarówno w trybie jedno- jak i dwutygodniowym (zajęcia nie będą się pokrywać). Istnieje także możliwość uczestnictwa w zajęciach w wybrane dni tygodnia.

Cena:

• jeden tydzień warsztatów (od poniedziałku 13.02.2023 do piątku 17.02.2023 lub od poniedziałku 20.02.2023 do piątku 24.02.2023): 500 zł (460 zł za drugie dziecko)

• dwa tygodnie warsztatów (od poniedziałku 13.02.2023 do piątku 24.02.2023, bez weekendu): 950 zł (890 zł za drugie dziecko)

• pojedynczy, wybrany dzień: 150 zł (120 zł za drugie dziecko)

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Informacja na temat rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bezrzeczu

Gmina Dobra rozpoczęła rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra”. Wykonawcą robót jest firma Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23Tarnowo Podgórne.

Opublikowane

w dniu

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze prowadzonej inwestycji. Wszystkie inwestycje związane z budową, przebudową, remontem czy modernizacją wiążą się z wieloma niedogodnościami dla mieszkańców podczas jej realizacji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zakończenie ww. inwestycji zapewni jej niezawodną i bezawaryjną pracę, efektywne wykorzystanie terenu SUW oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody. Właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, prosimy o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w procesie budowlanym. Zwracamy się także do kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Sprawy związane z daną inwestycją należy zgłaszać do Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji pod numer telefonu: 91 311 32 36.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

W poniedziałek 30 stycznia br. ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 i potrwa do 13 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Opublikowane

w dniu

Do głosowania dopuszczonych zostało 28 projektów. Wśród nich jest 12 projektów inwestycyjnych oraz 16 nieinwestycyjnych. Podczas głosowania wybieramy jeden projekt nieinwestycyjny oraz dwa inwestycyjne. Swoje głosy można oddawać na projekty z terenu całej Gminy.

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby:

– poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów lub,

– poprzez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości i wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr: 91 441 05 00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby niezameldowane w Gminie Dobra do dnia 17.01.2023r., ale zamieszkujące na terenie Gminy Dobra mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 91 441 05 00.

Wójt Gminy Dobra

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie