Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Opublikowane

w dniu

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), działalności gospodarcze (firmy). 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: NIE BĘDĄ OBJĘTE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE GMINNYM SYSTEMEM ODBIORU ODPADÓW (WYCHODZĄ Z SYSTEMU)  , poza nieruchomościami stanowiącymi własność i będących we władaniu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (świetlice , placówki oświatowe, boiska)KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY? Przepisy zaczną obowiązywać OD 1 STYCZNIA 2021 R

UWAGA!!! Z końcem grudnia 2020 r. deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych zostanie automatycznie wygaszona.  

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ NIE OBJĘTEJ GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

  • właściciel zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej-https:/bip.dobraszczecinska.pl/pliki/dobraszczecinska/File/gospodarka%20odpadami/2017/wykaz%20przedsiebiorcow.pdf
  • właściciel wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie); 
  • właściciel dostosowuje zawartą umowę do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobra (wielkość pojemników, częstotliwość opróżniania),

*w tym zakresie będą prowadzone kontrole, 

WAŻNE: o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Gminy, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji na adres: 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39 B lub na adres e-mail: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl:

  •  do dnia 31 stycznia 2021 r. kopii zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
  • w grudniu każdego roku dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

CO Z POJEMNIKAMI? 

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej w uzgodnieniu
z firmą, z którą zawrze umowę wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI !!!

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Straż Gminna oraz pracownicy urzędu gminy będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę. Przypominamy także, że obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne. 

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w pojemnikach/workach w kolorach dedykowanych dla selektywnej zbiórki*.:

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady.

 Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest pozbywać się:

– zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie; 

-pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

DO 10 GRUDNIA 2020 R. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UREGULOWAĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. W PRZYPADKU NIE UISZCZENIA OPŁATY ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.

dodatkowe informacje: 091 311 34 87 (sekretariat WGOKIE)

pytania: sekretariat-wgokie@dobraszczecinska.pl

Kierownik Wydziału

ds. Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi i Egzekucji

Anna Budzyńska 

Reklama

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

X Festiwal Róż w Gminie Dobra – Podróż w czasie na cześć hrabiny von Arnim

Wójt Gminy Dobra Magdalena Zagrodzka, Burmistrz Gminy Blankensee oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z zapraszają wszystkich do udziału w X Festiwalu Róż, który odbywać się będzie pod ciekawą konwencją. Organizatorzy sugerują, aby goście uczcili pamięć słynnej hrabiny Elizabeth von Arnim, nie tylko poprzez podziwianie róż, ale również poprzez stawiennictwo w kostiumach z przełomu XIX i XX wieku.

Opublikowane

w dniu

Festiwal rozpocznie korowód Królowej Róż, który wyruszy o godzinie 11:40 spod Urzędu Gminy w Dobrej, pokonując dystans do terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej 9. Historyczne stroje kwiatowe, kapelusze oraz wianki mają za zadanie nie tylko umilić to wydarzenie, ale również przenieść uczestników w zaczarowany czas pełen elegancji i uroku.

Ta społeczna uroczystość, będąca hołdem dla różanej tradycji, staje się okazją do spotkań, wymiany doświadczeń oraz wspólnego świętowania. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy za sprawą strojów i dekoracji poczują atmosferę epoki, w której żyła hrabina von Arnim, znana także z powieści „Elizabeth i jej ogród niemiecki”.

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram imprezy:

11.40 – Korowód  Królowej Róż od Urzędu Gminy – rondo do terenu imprezy

12.10 – Oficjalne otwarcie festiwalu – teren sportowo- rekreacyjny

12.25 – Prezentacja strojów XIX w.

12.50 – Państwowe Ognisko Baletowe ze Szczecina- układ taneczny

13.10– Olga Dąbkiewicz prelekcja i pokaz mody XIX w.

13.45 – Mia Begegnungszentrum/ Centrum Spotkań – przedstawienie

14.10 – Rytmix – pokazy taneczne

14.25 – Prezentacja strojów z Korowodu Królowej Róż

14.40 – CHillArts Studio Szczecin

15.00 – Zespół Jackpot

15.50 – Pokaz tańca dworskiego – grupa taneczna z gminy Dobrej

16.10 – Teatr Broadway

16.40 – Konkurs stroi dla uczestników festiwalu

17.10 – Teatr Broadway

 

Wydarzenia towarzyszące

12.00 -18.00

– salonik poezji Elizabeth, poczęstunek- różana herbata w saloniku herbacianym

– wystawy malarskie, wystawy florystyczne

– pokaz instalacji florystycznych

– garderoba w kufrze – mierzenie strojów

– plener malarski

– aranżacje ogrodowe

– sesje fotograficzne przy aranżacjach

– kiermasz ogrodniczy, kiermasz ekologiczny, kiermasz rękodzielniczy

– warsztaty rękodzielnicze, warsztaty dla seniorów

– animacje dla dzieci, plac zabaw, malowanie buziek i zaplatanie warkoczyków

Do zobaczenia w niedzielę 16 czerwca na terenie sportowo rekreacyjnym w Dobrej przy ul. Sportowej 7.

„Projekt Nr FMP-043-24 pn. „ X Polsko- Niemiecki Festiwal Róż” realizowany ze środków Funduszu Małych Projektów w Programie Współpracy Interreg VIA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska 2021-2027 w zakresie celu szczegółowego 4.6.: Kultura i zrównoważona turystyka. “. „Das Projekt Nr FMP-043-24„ 10. Deutsch- Polnisches Rosenfestival” realisiert aus den Mitteln des Kleinprojektefonds im Koorperationsprogramm Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen 2021-2027 im Bereich des spezifischen Ziels 4.6: Kultur und nachhaltiger Tourismus.“

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Letnie aktywności sportowe dla mieszkańców Bezrzecza

Począwszy od 15 czerwca, każdego weekendu Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To doskonała okazja dla dzieci i dorosłych, aby w przyjaznej atmosferze rozwinąć swoje umiejętności sportowe i spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowy harmonogram zajęć został umieszczony na plakatach rozpowszechnionych w całej okolicy oraz dostępny jest na stronie internetowej szkoły. W czerwcu, każdego piątku, soboty i niedzieli, mieszkańcy powiatu polickiego będą mogli uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach sportowych obejmujących najpopularniejsze dyscypliny.

Warto zaznaczyć, że w lipcu oraz sierpniu planowana jest przerwa wakacyjna, ale nie zapominajmy, że już we wrześniu zajęcia będą kontynuowane. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowy styl życia oraz dla tych, którzy dopiero planują wprowadzić sport do swojego codziennego harmonogramu. Nie przegap okazji i już teraz zarezerwuj czas na aktywność sportową wraz z całą swoją rodziną!

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie