Powiat Policki

Namioty przy Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Polickiego

Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozstawili 16 kwietnia cztery ogrzewane namioty z wyposażeniem dla niepublicznych domów pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu Polickiego.

Opublikowane

w dniu

Na razie jest to działanie prewencyjne. Namioty będą służyć dojeżdżającym pracownikom placówek na wypadek pogarszającej się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 – w celu odpoczynku, tak by chronić swoich najbliższych przed zachorowaniem – mówi Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. 

Namioty rozstawiono w trzech placówkach:

  • 2 namioty – „Marina”, Ustowo 25, gmina Kołbaskowo
  • 1 namiot – Dom Opieki Nad Osobami Starszymi i Rodziną w Pilchowie, gmina Police
  • 1 namiot – „Wiejskie Klimaty”, Rzędziny 9A, gm. Dobra, 1 namiot.

Na terenie Powiatu Polickiego funkcjonuje 6 niepublicznych domów pomocy społecznej. Pod ich opieką znajduje się 117 podopiecznych, na rzecz których pracuje 102 osoby personelu. Powiat Policki nie prowadzi tych domów pomocy społecznej, ani nie zlecił ich prowadzenia innemu podmiotowi. Jednostki te działają pod nadzorem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach rozeznało 8 kwietnia potrzeby i sytuację podopiecznych i personelu tych Domów w odpowiedzi na rekomendację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przesłaną do Powiatu Polickiego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Poza prewencyjnym zapotrzebowaniem, PCPR w Policach przygotował ankiety dla personelu, które pozwoliły prowadzącym Domy określić możliwe zagrożenia zakażenia COVID-19. Jednocześnie zebrano zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, które Powiat Policki przekaże do wszystkich sześciu Domów.

Tekst: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

W świetle ostatnich przepisów, ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostaje przedłużona. Działanie to ma na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami w okresie pandemii COVID-19.

Opublikowane

w dniu

Orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały swoją ważność na podstawie art. 23 nowelizacji z 9 marca 2023 roku, a także te, których ważność wygasła po 5 sierpnia 2023 roku, pozostają ważne do 30 września 2024 roku. Dotyczy to jednak tylko tych przypadków, gdzie nowe orzeczenie nie zostało jeszcze ostatecznie wydane.

Zmiany te mają szeroki wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Przykładowo, karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, które oparte są na ważności orzeczeń o niepełnosprawności, również zachowują swoją ważność przez ten okres.

Warto podkreślić, że prawo to wprowadzono w życie poprzez ustawę z 19 grudnia 2023 roku, co wskazuje na dążenie ustawodawcy do zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym w wyjątkowym czasie pandemii.

Podjęcie tych działań ma kluczowe znaczenie, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do ich praw oraz udogodnień bez konieczności odnawiania dokumentacji w trudnym okresie. Ta tymczasowa zmiana jest odzwierciedleniem elastyczności prawnej, która dąży do dostosowania się do aktualnych wyzwań społecznych i zdrowotnych.

Źródło: Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) – wejście w życie ustawy 30 grudnia 2023 r.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie