Gmina Dobra

Mierzyn: Zgodna remontowana

Gmina Dobra przekazała plac budowy firmie MDB Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin, wykonawcy odcinka drogi w ul. Zgodnej w Mierzynie od ul. Grafitowej do ul Komercyjnej.

Opublikowane

w dniu

Roboty obejmą budowę ponad 700m nawierzchni asfaltowej drogi wraz z chodnikiem jednostronnym oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,a także przebudowę kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz przestawienia istniejących słupów solarnych do nowej lokalizacji. Roboty mają trwać  do 16.10.2022 r. a koszt ich wykonania wynosi 6 679 997,16 zł. Na realizację tego projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji na kwotę 3 224 048,97 zł.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

Dobra: Znak drogowy ,,Strefa zamieszkania”

Na terenie Gminy na niektórych drogach, w tym na terenie spółdzielni ustawiony jest znak drogowy D-40 ,, Strefa zamieszkania”. Niestety ogromna część kierujących pojazdami nie zna znaczenia tego znaku, co prowadzi do licznych nieporozumień. Między innymi znak taki znajduje się na terenie szkoły podstawowej w Mierzynie.

Opublikowane

w dniu

Znak D-40 „strefa zamieszkania” stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych).

Umieszcza się je na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starówkach).

Kierujący pojazdami na drodze oznaczonej takim znakiem mogą więc dokonać krótkotrwałego postoju do 1 minuty, dłuższy postój może odbywać się jedynie na wyznaczonych miejscach parkingowych. Każde urządzenie postoju w innym miejscu jest zakazane w ustawie prawo o ruchu drogowym – art. 49 ust.2 pkt 4:,,Zabrania się postoju: w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu”. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.

Ponadto zwracam uwagę, że po nowelizacji przepisów podwyższających kary grzywny i wysokości mandatów karnych za wybrane naruszenia przepisów ruchu drogowego podwyższona została wysokość mandatu karnego za nieuprawniony postój na miejscu zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej. Obecnie mandat taki wynosi 800 zł (nie może być zmniejszony), natomiast za postój na takim miejscu i jednoczesne posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową wysokość mandatu wynosi 1200 zł.

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Odpady zmieszane – czyli czego nie możemy wysegregować?

Od pięciu lat obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów obowiązujący na terenie całego kraju. Oznacza to, że od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, BIO plus odpady zmieszane ( resztki po segregacji).

Opublikowane

w dniu

Odpady zmieszane to grupa śmieci, z której nie odzyska się już surowców wtórnych. Odpady tego typu powinno umieszczać się w pojemniku z napisem „odpady zmieszane” o kolorystyce innej niż kolory zarezerwowane do gromadzenia określonych frakcji odpadów.

Wrzuca się do nich takie rzeczy, jak: resztki kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, zużyte pieluchy, artykuły higieniczne (wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki), żwirek z kuwety, wystudzony popiół czy odchody zwierząt. Do odpadów zmieszanych zalicza się też styropian opakowaniowy, plastikowe bądź papierowe opakowania zabrudzone tłuszczem lub z resztkami niewykorzystanej żywności, mokry papier, etykiety, które odkleiły się od słoików czy butelek lub pergamin po pieczeniu.

Bezwzględnie zakazuje się wyrzucania tam zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych, niewykorzystanych albo przeterminowanych leków oraz odpadów medycznych, odpadów wielkogabarytowych, starych opon, zużytych świetlówek oraz opakowań po preparatach do ochrony roślin. Należy pamiętać, że gruz i odpady budowlane, sprzęt RTV oraz urządzenia gospodarstwa domowego należy oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Dobra przy ulicy Zwierzynieckiej 4.

Aby uniknąć wątpliwości, gdzie dane pozostałości zaklasyfikować Gmina Dobra zachęca do pobrania oraz korzystania z aplikacji BLISKO. Aplikacja pomaga mieszkańcom w prawidłowej segregacji odpadów, informuje na bieżąco o harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, przypomina o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za odbiór odpadów i wszelkich informacji i komunikatów przesyłanych do mieszkańców przez urząd gminy.

Pamiętajmy, że skuteczny recykling powinien być wspólną sprawą wszystkich mieszkańców.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Informacje dla obywateli Ukrainy o sposobach segregacji odpadów komunalnych

Dla wielu przybywających do Polski obywateli Ukrainy niektóre reguły obowiązujące w naszym kraju są nowe, trudne do zrozumienia i mogą stanowić nie lada wyzwanie.

Opublikowane

w dniu

Do nich należy segregacja odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Dlatego też, udostępniamy w języku ukraińskim podręczną ściągawkę, która pomoże naszym gościom w zrozumieniu podstawowych zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących w Gminie Dobra.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie