Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Kolejne porozumienie Grupy Azoty Police w zakresie szkolnictwa zawodowego

Przyznanie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów, organizacja praktyk uczniowskich i szkoleń branżowych dla nauczycieli – to tylko wybrane uzgodnienia zawarte w porozumieniu podpisanym 9 lipca br. pomiędzy Grupą Azoty Police, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. To kolejna inicjatywa spółki na rzecz rozwijania współpracy nauki z biznesem.

Opublikowane

w dniu

Podpisane Porozumienie obejmuje organizację bezpłatnych praktyk dla każdej klasy o profilu Technik Mechanik, Technik Mechatronik, a także dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik w Branżowej Szkole I stopnia. Ponadto, pięcioro najzdolniejszych uczniów otrzyma stypendia naukowe. Grupa Azoty Police będzie również wspierać organizowane przez Szkołę wydarzenia, promujące branżę mechaniczną i mechatroniczną. 

– Rozwój szkolnictwa zawodowego ma dla Grupy Azoty Police szczególne znaczenie. Od lat wspieramy szkoły zawodowe finansowo i infrastrukturalnie. To wsparcie traktujemy jako inwestycję – wielu uczniów szkół zawodowych na późniejszym etapie zostaje naszymi pracownikami. Dzisiejsze porozumienie jest więc dla nas kolejną szansą na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, którzy w przyszłości będą odpowiadali na wyzwania stawiane przez sektor chemiczny – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

W ramach współpracy Grupa Azoty Police włączy się również w organizację szkoleń dla nauczycieli szczecińskiej placówki edukacyjnej. Spółka zadeklarowała także organizację zajęć dla uczniów z kierunków objętych porozumieniem. Zajęcia będą poprowadzą przez specjalistów z Grupy Azoty Police.

– Z Grupą Azoty Police nasza placówka ma przyjemność współpracować od 2015 roku kiedy to podjęliśmy decyzję o organizacji praktyk dla uczniów ZCEMiP. To bardzo ważne, aby uczniowie mieli możliwość poznania zadań zawodowych w zawodzie którego się uczą, w warunkach rzeczywistej pracy. Żadne, nawet najlepiej wyposażone warsztaty szkolne nie zapewnią kontaktu z najnowszymi technologiami, wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, nie nauczą kultury pracy i wspólnej pracy przy rozwiązywaniu mniej lub bardziej złożonych projektów. Tych właśnie kluczowych kompetencji uczą się uczniowie podczas doskonale realizowanych przez Zakład praktyk. Mamy nadzieję, ze rozszerzenie współpracy sprzyjać będzie nie tylko podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, ale także zwiększy zainteresowanie kształceniem zawodowym w naszej Szkole, co z kolei poprawi możliwości zatrudnieniowe Spółki – zaznaczyła Dyrektor ZCEMiP Elżbieta Moskal.

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie to szósta placówka w regionie, z którą Grupa Azoty Police podjęła współpracę na rzecz odbudowy szkolnictwa zawodowego. Do tej pory Spółka nawiązała współpracę m.in. z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, Zespołem Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie czy polickim Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, w którym uczniowie kształcą się na dedykowanym polickiej Spółce kierunku Technik Technologii Chemicznej. 

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Polska Żegluga Morska z nową umową

Grupa Azoty Police i Polska Żegluga Morska, działająca w imieniu i na rzecz Polsteam Shipping Company Ltd, podpisały dziś pięcioletnią umowę na przewóz surowców fosforonośnych z Maroka i Algierii do portu morskiego w Policach. Umowa pokrywa około 80% całkowitego zapotrzebowania na przewóz z tych krajów surowców fosforonośnych, wykorzystywanych przez Grupę Azoty Police do produkcji nawozów wieloskładnikowych.

Opublikowane

w dniu

Kontynuujemy wieloletnią współpracę z PŻM, podmiotem gwarantującym naszej Spółce przede wszystkim elastyczność i terminowość usług. Priorytetem jest dla nas utrzymanie ciągłości produkcji nawozów wieloskładnikowych, a dostawy realizowane przez Polską Żeglugę Morską pomagają nam osiągać ten cel, nawet w dobie pandemii i zawirowań na rynku transportowym. Na mocy podpisanej dziś umowy Polska Żegluga Morska zapewnia dyspozycyjność i dostępność szerokiej floty morskiej, przystosowanej do polickiego portu – podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Zgodnie z podpisaną umową, całkowita wartość zafrachtowań, czyli koszów transportu drogą morską, została oszacowana na kwotę około 67 mln USD na okres pięciu lat. Wartość ta zakłada średnioroczną realizację dostaw na zbliżonym poziomie wolumenów, przewiezionych przez Armatorów jak w ubiegłym roku przy uśrednionej stawce z zafrachtowań z 2021 roku.

Kolejny kontrakt zawarty pomiędzy Grupą PŻM a Grupą Azoty Police to gwarancja zatrudnienia dla statków w ważnych dla naszej grupy relacjach przewozowych. Umowa korzystna jest dla obu stron, nie tylko ze względów komercyjnych, ale również dlatego, iż stanowi przykład udanej i wieloletniej współpracy. Przy dużej ilości zarządzanych przez PŻM statków, w pełni spełniających wymogi konwencyjne, gwarantujemy, iż realizacja kontraktu będzie przebiegać planowo i bez zakłóceń. Mam ogromną nadzieję, że współpraca Grupy PŻM i Grupy Azoty Police przez te kolejne lata będzie układać się tak dobrze, jak dotychczas. Ten podpisywany dziś kontrakt jest tego najlepszym dowodem – dodał Dyrektor Naczelny PŻM P.P. Andrzej Wróblewski.

Polska Żegluga Morska na mocy obowiązującej dotychczas umowy, traktowała priorytetowo Grupę Azoty Police rezerwując dla niej moce przewozowe w każdej sytuacji rynkowej. Tym samym obserwowane podczas pandemii problemy z transportem morskim nie dotyczyły polickiej Spółki.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa wielozawodowa

Przedstawiciele Grupy Azoty Police oraz Starostwa Powiatowego w Policach kontynuują prace związane z  utworzeniem szkoły branżowej I stopnia. Szkoła taka ma powstać w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach od roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie przez dwa dni będą uczyć  się przedmiotów ogólnokształcących, a przez trzy dni odbywać będą zajęcia praktyczne w Grupie Azoty Police.

Opublikowane

w dniu

Za nami dwa robocze spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego poświęcone kształceniu zawodowemu w Grupie Azoty Police, dotyczące zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego, na podstawie kształcenia branżowego pierwszego stopnia – mówi pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym Ewa Chmielewska.

To powrót po latach do kształcenia zawodowego, z którego będą mogli skorzystać absolwenci szkół podstawowych. Poza zdobyciem zawodu, młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. W pierwszej klasie jest to 275, 23 zł, w drugim roku 330, 27 zł, natomiast w trzecim roku 380, 32 zł.

Zaproponowane przez nas szkolenie to powrót  do lat 70/80,  kiedy kształcono uczniów w systemie szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj zamieniono nazewnictwo na branżowe, choć idea kształcenia jest taka sama. Młodociany rozpoczyna kształcenie u pracodawcy i staż pracy będzie liczony w momencie rozpoczęcia nauki. Uczeń spoza terenu Powiatu Polickiego będzie mógł mieszkać w internacie Zespołu Szkół. Obecnie rozważamy możliwości wsparcia finansowego dla mniej zamrożonych uczniów z najmniejszych miejscowości naszego regionu, aby wyrównać ich szanse na kształcenia zawodowe – wyjaśnia Ewa Chmielewska.

Raz w roku, czyli trzy razy w całym cyklu kształcenia, uczniowie będą brali udział w miesięcznych teoretycznych kursach kształcenia zawodowego. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres czterech tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Niewątpliwe najważniejszą sprawą dla ucznia jest to, że z chwilą ukończenia szkoły, otrzymuje on zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy w Grupie Azoty Police –operator urządzeń przemysłu chemicznego- dodaje Ewa Chmielewska.

Potrzeba kształcenia zawodowego, na dedykowanych  Grupie Azoty Police kierunkach,  jest obecnie niezwykle istotna z uwagi na trudny rynek pracy oraz zmianę pokoleniową, związaną z odejściami ma emeryturę wielu pracowników.

 

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Police jednym z fundatorów sztandaru 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Grupa Azoty Police została jednym z fundatorów sztandaru wojskowego 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”, który został przekazany 17 października br. w Trzebiatowie podczas uroczystej przysięgi wojskowej złożonej przez żołnierzy Obrony Terytorialnej.

Opublikowane

w dniu

Moment uroczystego przekazania sztandaru zachodniopomorskiej jednostce został poprzedzony symbolicznym wbiciem gwoździ przez rodziców chrzestnych, dowódcę brygady, gości honorowych oraz fundatorów. Policką spółkę podczas ceremoniału reprezentowała Anna Tarocińska, członek zarządu Grupy Azoty Police. Rodzicami chrzestnych sztandaru zostali prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin Jolanta Szyłkowska oraz Sławomir Sędziak – syn Patrona Brygady.

To dla nas zaszczyt, że znaleźliśmy się w gronie podmiotów, które mogły włączyć się w tę cenną inicjatywę. Ufundowanie sztandaru to nasz wyraz wdzięczności i szacunku do żołnierzy wykonujących swoje obowiązki na terenie naszego województwa – podkreśliła pani Anna Tarocińska.

Podczas uroczystości podkreślono, że sztandar spaja żołnierzy z miejscem, w którym służą, a znajdujący się na nim herb województwa stanowi symbol domów i rodzin, za których bezpieczeństwo warto oddać życie. Wskazano także na znaczenie znajdującej się na sztandarze dewizy „Bóg Honor Ojczyzna”, która stanowi system wartości Wojska Polskiego.

Grupa Azoty Police realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu włącza się w inicjatywy, którym celem jest m.in. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie