Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Hyundai Engineering: Zarzuty naruszają nasze dobre imię

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nienależycie wykonanych przez Hyundai Engineering Co., LTD. prac na rzece Łarpi, Spółka zmuszona jest zająć stanowisko w tej sprawie i stanowczo je zdementować ze względu na ich niezgodność z prawdą oraz naruszający dobre imię Spółki charakter.

Opublikowane

w dniu

Hyundai Engineering Co., LTD. jest podmiotem obowiązanym do podejmowania działań w granicach uwarunkowań wynikających z zakresu prowadzonych prac oraz warunków formalnych w jakich są one realizowane. Mając to na względzie Spółka wyjaśnia, że do dnia 14 maja 2021 r. przeprowadziła wszystkie prace związane z likwidacją wypłyceń na rzece Łarpi, do których się zobowiązała i co do których istniały podstawy wynikające z uwarunkowań formalnych. Przedmiotowe prace zrealizowane zostały w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z dokumentacja projektową i przy zachowaniu priorytetu bezpieczeństwa technicznego budowanych pól odkładu, co jest potwierdzone dokumentami i pomiarami znajdującymi się w posiadaniu Spółki. Zrealizowanie przez Spółkę przyjętych założeń mających na celu likwidację wypłyceń na rzece Łarpi, znalazło w szczególności odzwierciedlenie w specjalistycznych badaniach batymetrycznych, jak również zostało zweryfikowane przez przedstawicieli strony społecznej oraz władze Gminy i Powiatu podczas bezpośredniej wizji lokalnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. Wszystkie zainteresowane strony miały wówczas możliwość osobistego stwierdzenia, że wykonane przez Spółkę prace umożliwiły, w momencie ich zakończenia przez Spółkę, użytkowanie rzeki Łarpi przez jednostki pływające o zanurzeniu co najmniej 1,6m.

Powyższe, jak również posiadane przez Spółkę dokumenty, w tym dokumenty urzędowe, potwierdzają, że wszystkie prace konieczne do wykonania przez Spółkę zostały przeprowadzone w należytym zakresie mieszczącym się w granicach uwarunkowań prawnych. Ponadto wszystkie podejmowane działania realizowano z udziałem lub przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, dopuszczalnych metod i danych dotyczących rzeki Łarpi. Skierowane do Spółki dokumenty urzędowe, jak również posiadane przez nią materiały i specjalistyczne opinie w żaden sposób nie potwierdzają informacji i nie dają podstaw do powtarzania twierdzeń lub formułowania komunikatów medialnych o negatywnym oddziaływaniu prac realizowanych przez Spółkę na środowisko naturalne.

Kolejną kwestią, do jakiej w obecnej sytuacji odnieść się musi Spółka są informacje, które zostały zawarte w liście otwartym do Posłów i Senatorów RP, który opublikowany został w dniu 15 czerwca 2021 r. m.in. w mediach społecznościowych Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. Przedmiotowy list zawiera nieprawdziwe, niemające umocowania w stanie prawnym i oparte na własnych przekonaniach autorów lub autora informacje i oceny, odnoszące się zarówno do stanu rzeki Łarpi, jak również, co do samego zdarzenia, jakie miało miejsce i związanego z tym postępowania Spółki. Informacje te nie mają ani umocowania w faktach ani w stanie prawnym i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Autor lub autorzy opierają się na własnych przekonaniach lub niczym niepopartych danych, na podstawie których formułują krzywdzące i naruszające dobre imię Spółki twierdzenia. Spółka na bieżąco zbierała dane i informacje dotyczące rzeki Łarpi, jej stanu i panujących na niej uwarunkowań, na bazie których prowadzone były wszystkie prace. Wszelkie działania przeprowadzone zostały w oparciu o zgromadzone dane, przeprowadzone analizy oraz z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, która odzwierciedlona została w opiniach i stosownych stanowiskach. O wszystkich zidentyfikowanych następstwach i działaniach związanych z przerwaniem obwałowania były informowane odpowiednie organy administracji publicznej, w tym te, o których wspomina list otwarty. 

Odnosząc się do powyższego, jak również mając na uwadze zorganizowaną przez stronę społeczną w dniu 7 czerwca 2021 r. wizytację na rzece Łarpi z udziałem przedstawicieli mediów, Spółka pragnie w szczególności zwrócić uwagę, że w chwili obecnej na żeglowność ujścia rzeki Łarpi mają wpływ czynniki zewnętrzne związane z aktualnym zamulaniem rzeki, niebędącym wynikiem działań Spółki oraz pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą Spółki. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać na brak możliwości przyjęcia przez Spółkę generalnej odpowiedzialności za stan rzeki Łarpi tj. odpowiedzialności pozostającej w zupełnym oderwaniu od rzeczywistego wpływu działań Spółki na stan rzeki.

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Police jednym z fundatorów sztandaru 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Grupa Azoty Police została jednym z fundatorów sztandaru wojskowego 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”, który został przekazany 17 października br. w Trzebiatowie podczas uroczystej przysięgi wojskowej złożonej przez żołnierzy Obrony Terytorialnej.

Opublikowane

w dniu

Moment uroczystego przekazania sztandaru zachodniopomorskiej jednostce został poprzedzony symbolicznym wbiciem gwoździ przez rodziców chrzestnych, dowódcę brygady, gości honorowych oraz fundatorów. Policką spółkę podczas ceremoniału reprezentowała Anna Tarocińska, członek zarządu Grupy Azoty Police. Rodzicami chrzestnych sztandaru zostali prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin Jolanta Szyłkowska oraz Sławomir Sędziak – syn Patrona Brygady.

To dla nas zaszczyt, że znaleźliśmy się w gronie podmiotów, które mogły włączyć się w tę cenną inicjatywę. Ufundowanie sztandaru to nasz wyraz wdzięczności i szacunku do żołnierzy wykonujących swoje obowiązki na terenie naszego województwa – podkreśliła pani Anna Tarocińska.

Podczas uroczystości podkreślono, że sztandar spaja żołnierzy z miejscem, w którym służą, a znajdujący się na nim herb województwa stanowi symbol domów i rodzin, za których bezpieczeństwo warto oddać życie. Wskazano także na znaczenie znajdującej się na sztandarze dewizy „Bóg Honor Ojczyzna”, która stanowi system wartości Wojska Polskiego.

Grupa Azoty Police realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu włącza się w inicjatywy, którym celem jest m.in. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Spotkanie robocze z przedstawicielami środowiska rolniczego

Aktualna sytuacja na rynku nawozowym to główny temat poruszony podczas roboczego spotkania Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A. z przedstawicielami Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” oraz Stowarzyszenia PRACA na ROLI. Kolejne spotkanie środowisk rolniczych wraz z zarządem producenta nawozów miało na celu zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy, z uwzględnieniem najważniejszych wyzwań rynku nawozowego.

Opublikowane

w dniu

Podczas spotkania przedstawiciele środowisk rolniczych podkreślili, że obecna sytuacja na rynku nawozowym jest dla nich zaskakująca i nie do końca zrozumiała. Podkreślono także problem z dostępnością nawozów u dystrybutorów, wskazując na potrzebę analizy dotychczasowego modelu dystrybucji w Grupie Azoty.

W odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości, przedstawiciele polickiej spółki nawozowej omówili przyczyny wzrostów cen nawozów w kontekście niespotykanych dotąd wzrostów cen surowców. Przedstawiona została sytuacja na światowych i europejskich rynkach surowcowych, która w sposób bezpośredni przekłada się na koszt produkcji, a w dalszej konsekwencji na cenę produktów. Jednocześnie podkreślono, że pomimo wielu problemów produkcja nie została wstrzymana ani ograniczona, podczas gdy takie decyzje podjęli czołowi zagraniczni producenci. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w pierwszym kwartale tego roku miała na rynku najniższe ceny swoich produktów, ale gigantyczne wzrosty cen surowców ostatecznie wymusiły konieczność reakcji i podniesienia cen.

Spółka podkreśliła także, że prowadzi weryfikację autoryzowanych punktów dystrybucji pod kątem dostępności jej produktów oraz ich cen.

Kolejnym aspektem, jaki poruszyli przedstawiciele środowisk rolniczych, jest chęć współpracy z policką spółką w zakresie badań i rozwoju rolnictwa precyzyjnego. W tym zakresie oczekiwana jest również współpraca w układzie Grupy Azoty – szkolnictwo wyższe -rolnicy, aby z jednej strony wzmocnić edukację środowiska rolniczego, a z drugiej dać narzędzia rolnikom wymagane we współczesnym rolnictwie.

Przedstawiciele Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostali także poproszeni o merytoryczne włączenie się do dyskusji podczas planowanej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której tematem ma być chemia i energia, w kontekście Zielonego Ładu.

Obie strony wyraziły wolę dalszych rozmów i prac w obszarach omówionych na spotkaniu.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Znacząca poprawa wyników Grupy Azoty Police

Prawie 53 mln zł zysku netto osiągnęła w pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police. To o ponad 23 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ponad 129 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30 mln zł względem pierwszego półrocza 2020 r.

Opublikowane

w dniu

W pierwszym półroczu tego roku znacząco wzrosły ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku, co korzystnie wpłynęło na osiągnięte wyniki. Jednocześnie rosły także ceny wielu surowców, szczególnie gazu ziemnego, który był ponad dwukrotnie droższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w konsekwencji ograniczyło istotnie pozytywny efekt wzrostu cen sprzedażypodkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Należy zauważyć, że na rynku notowano znaczące wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, jednak ze względu na fakt, iż Spółka miała zabezpieczone w znaczącym stopniu uprawnienia typu EUA na rok 2021 z zakupów realizowanych w poprzednich latach, wpływ tego czynnika był istotnie ograniczony w relacji do rynku.

W pierwszym półroczu br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w segmencie NAWOZY nastąpiła znacząca poprawa zarówno w przychodach, które wyniosły 1 165 mln zł, czyli o 16% więcej, jak i na wyniku EBIT, który wyniósł ponad 30 mln zł. Także w Segmencie PIGMENTY odnotowano wyższe wyniki. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na wysokim poziomie, co przełożyło się na wyższą sprzedaż.

W pierwszym półroczu br. Spółka rozpoczęła realizację 19 nowych zadań inwestycyjnych o łącznym budżecie ponad 46 mln zł. Kontynuowane jest także 39 zadań inwestycyjnych z lat poprzednich.

Konsekwentnie realizowana jest sztandarowa inwestycja Grupy Azoty – Polimery Police – czyli budowa instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie