Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Hyundai Engineering: Zarzuty naruszają nasze dobre imię

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nienależycie wykonanych przez Hyundai Engineering Co., LTD. prac na rzece Łarpi, Spółka zmuszona jest zająć stanowisko w tej sprawie i stanowczo je zdementować ze względu na ich niezgodność z prawdą oraz naruszający dobre imię Spółki charakter.

Opublikowane

w dniu

Hyundai Engineering Co., LTD. jest podmiotem obowiązanym do podejmowania działań w granicach uwarunkowań wynikających z zakresu prowadzonych prac oraz warunków formalnych w jakich są one realizowane. Mając to na względzie Spółka wyjaśnia, że do dnia 14 maja 2021 r. przeprowadziła wszystkie prace związane z likwidacją wypłyceń na rzece Łarpi, do których się zobowiązała i co do których istniały podstawy wynikające z uwarunkowań formalnych. Przedmiotowe prace zrealizowane zostały w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z dokumentacja projektową i przy zachowaniu priorytetu bezpieczeństwa technicznego budowanych pól odkładu, co jest potwierdzone dokumentami i pomiarami znajdującymi się w posiadaniu Spółki. Zrealizowanie przez Spółkę przyjętych założeń mających na celu likwidację wypłyceń na rzece Łarpi, znalazło w szczególności odzwierciedlenie w specjalistycznych badaniach batymetrycznych, jak również zostało zweryfikowane przez przedstawicieli strony społecznej oraz władze Gminy i Powiatu podczas bezpośredniej wizji lokalnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. Wszystkie zainteresowane strony miały wówczas możliwość osobistego stwierdzenia, że wykonane przez Spółkę prace umożliwiły, w momencie ich zakończenia przez Spółkę, użytkowanie rzeki Łarpi przez jednostki pływające o zanurzeniu co najmniej 1,6m.

Powyższe, jak również posiadane przez Spółkę dokumenty, w tym dokumenty urzędowe, potwierdzają, że wszystkie prace konieczne do wykonania przez Spółkę zostały przeprowadzone w należytym zakresie mieszczącym się w granicach uwarunkowań prawnych. Ponadto wszystkie podejmowane działania realizowano z udziałem lub przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, dopuszczalnych metod i danych dotyczących rzeki Łarpi. Skierowane do Spółki dokumenty urzędowe, jak również posiadane przez nią materiały i specjalistyczne opinie w żaden sposób nie potwierdzają informacji i nie dają podstaw do powtarzania twierdzeń lub formułowania komunikatów medialnych o negatywnym oddziaływaniu prac realizowanych przez Spółkę na środowisko naturalne.

Kolejną kwestią, do jakiej w obecnej sytuacji odnieść się musi Spółka są informacje, które zostały zawarte w liście otwartym do Posłów i Senatorów RP, który opublikowany został w dniu 15 czerwca 2021 r. m.in. w mediach społecznościowych Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. Przedmiotowy list zawiera nieprawdziwe, niemające umocowania w stanie prawnym i oparte na własnych przekonaniach autorów lub autora informacje i oceny, odnoszące się zarówno do stanu rzeki Łarpi, jak również, co do samego zdarzenia, jakie miało miejsce i związanego z tym postępowania Spółki. Informacje te nie mają ani umocowania w faktach ani w stanie prawnym i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Autor lub autorzy opierają się na własnych przekonaniach lub niczym niepopartych danych, na podstawie których formułują krzywdzące i naruszające dobre imię Spółki twierdzenia. Spółka na bieżąco zbierała dane i informacje dotyczące rzeki Łarpi, jej stanu i panujących na niej uwarunkowań, na bazie których prowadzone były wszystkie prace. Wszelkie działania przeprowadzone zostały w oparciu o zgromadzone dane, przeprowadzone analizy oraz z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, która odzwierciedlona została w opiniach i stosownych stanowiskach. O wszystkich zidentyfikowanych następstwach i działaniach związanych z przerwaniem obwałowania były informowane odpowiednie organy administracji publicznej, w tym te, o których wspomina list otwarty. 

Odnosząc się do powyższego, jak również mając na uwadze zorganizowaną przez stronę społeczną w dniu 7 czerwca 2021 r. wizytację na rzece Łarpi z udziałem przedstawicieli mediów, Spółka pragnie w szczególności zwrócić uwagę, że w chwili obecnej na żeglowność ujścia rzeki Łarpi mają wpływ czynniki zewnętrzne związane z aktualnym zamulaniem rzeki, niebędącym wynikiem działań Spółki oraz pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą Spółki. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać na brak możliwości przyjęcia przez Spółkę generalnej odpowiedzialności za stan rzeki Łarpi tj. odpowiedzialności pozostającej w zupełnym oderwaniu od rzeczywistego wpływu działań Spółki na stan rzeki.

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Znacząca poprawa wyników Grupy Azoty Police

Prawie 53 mln zł zysku netto osiągnęła w pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Police. To o ponad 23 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ponad 129 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30 mln zł względem pierwszego półrocza 2020 r.

Opublikowane

w dniu

W pierwszym półroczu tego roku znacząco wzrosły ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku, co korzystnie wpłynęło na osiągnięte wyniki. Jednocześnie rosły także ceny wielu surowców, szczególnie gazu ziemnego, który był ponad dwukrotnie droższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w konsekwencji ograniczyło istotnie pozytywny efekt wzrostu cen sprzedażypodkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Należy zauważyć, że na rynku notowano znaczące wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, jednak ze względu na fakt, iż Spółka miała zabezpieczone w znaczącym stopniu uprawnienia typu EUA na rok 2021 z zakupów realizowanych w poprzednich latach, wpływ tego czynnika był istotnie ograniczony w relacji do rynku.

W pierwszym półroczu br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w segmencie NAWOZY nastąpiła znacząca poprawa zarówno w przychodach, które wyniosły 1 165 mln zł, czyli o 16% więcej, jak i na wyniku EBIT, który wyniósł ponad 30 mln zł. Także w Segmencie PIGMENTY odnotowano wyższe wyniki. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na wysokim poziomie, co przełożyło się na wyższą sprzedaż.

W pierwszym półroczu br. Spółka rozpoczęła realizację 19 nowych zadań inwestycyjnych o łącznym budżecie ponad 46 mln zł. Kontynuowane jest także 39 zadań inwestycyjnych z lat poprzednich.

Konsekwentnie realizowana jest sztandarowa inwestycja Grupy Azoty – Polimery Police – czyli budowa instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupy Azoty Police wsparła zasłużonego kombatanta

Sprzęt rehabilitacyjny, w postaci specjalistycznego łóżka z materacem oraz fotela, trafił do 97-letniego Zbisława Mariana Szpaka. Zasłużonego kombatanta, który walczył pod Monte Cassino, wsparła Grupa Azoty Police, która przekazała darowiznę. Sprzęt został przekazany za pośrednictwem szczecińskiej Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego.

Opublikowane

w dniu

Kombatanci stanowią ważną część historii Polski, którą system totalitarny chciał wymazać. Na szczęście, od wielu lat przywracana jest pamięć o naszych bohaterach. Realizacja inicjatyw propagujących poszanowanie tożsamości narodowej oraz obejmujących działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych to jeden z elementów działalności CSR w naszej spółce. Dlatego zdecydowaliśmy się wspomóc kombatanta i sfinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego – podkreślił prezes Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Zbisław Marian Szpak w 1940 roku został deportowany do Kazachstanu, dwa lata później wstąpił do Armii Polskiej na Wschodzie w Turkmenistanie. Był żołnierzem 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Uczestniczył w słynnej bitwie o Monte Cassino i o Bolonię. Po wojnie wrócił do Polski, mimo represjonowania byłych żołnierzy armii gen. Władysława Andersa przez władze komunistyczne. W 2019 roku otrzymał złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznany przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

To bardzo ważne, że dzięki Grupie Azoty Police udało się uzyskać wsparcie dla pana Zbisława Mariana Szpaka. Sprzęt, który zakupiliśmy jako Fundacja z pewnością pomoże panu Kapitanowi w zabiegach rehabilitacyjnych oraz wspomoże codzienne funkcjonowanie. Ważne jest także to, by pamiętać o tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. To bohaterowie, którym należy się szacunek, pamięć, ale także pomoc w trudnych chwilach. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w takiej pomocy – podkreślił prezes Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego, Bartłomiej Ilcewicz.

Grupa Azoty Police jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera potrzebujących i włącza się w różne inicjatywy. Od kilku lat współpracuje m.in. z Fundacją Polskich Wartości – pomysłodawcą akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na kresach” stanowiącą wyraz pamięci i wdzięczności w stronę rodaków, którzy pomimo trudów życia, pielęgnują tradycje i narodowe dziedzictwo. Z kolei pod koniec lipca Grupa Azoty Police podpisała razem z Powiatem Polickim List Intencyjny, w którym strony zadeklarowały gotowość do współpracy przy realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej repatriantów.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Kolejne porozumienie Grupy Azoty Police w zakresie szkolnictwa zawodowego

Przyznanie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów, organizacja praktyk uczniowskich i szkoleń branżowych dla nauczycieli – to tylko wybrane uzgodnienia zawarte w porozumieniu podpisanym 9 lipca br. pomiędzy Grupą Azoty Police, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. To kolejna inicjatywa spółki na rzecz rozwijania współpracy nauki z biznesem.

Opublikowane

w dniu

Podpisane Porozumienie obejmuje organizację bezpłatnych praktyk dla każdej klasy o profilu Technik Mechanik, Technik Mechatronik, a także dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik w Branżowej Szkole I stopnia. Ponadto, pięcioro najzdolniejszych uczniów otrzyma stypendia naukowe. Grupa Azoty Police będzie również wspierać organizowane przez Szkołę wydarzenia, promujące branżę mechaniczną i mechatroniczną. 

– Rozwój szkolnictwa zawodowego ma dla Grupy Azoty Police szczególne znaczenie. Od lat wspieramy szkoły zawodowe finansowo i infrastrukturalnie. To wsparcie traktujemy jako inwestycję – wielu uczniów szkół zawodowych na późniejszym etapie zostaje naszymi pracownikami. Dzisiejsze porozumienie jest więc dla nas kolejną szansą na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, którzy w przyszłości będą odpowiadali na wyzwania stawiane przez sektor chemiczny – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

W ramach współpracy Grupa Azoty Police włączy się również w organizację szkoleń dla nauczycieli szczecińskiej placówki edukacyjnej. Spółka zadeklarowała także organizację zajęć dla uczniów z kierunków objętych porozumieniem. Zajęcia będą poprowadzą przez specjalistów z Grupy Azoty Police.

– Z Grupą Azoty Police nasza placówka ma przyjemność współpracować od 2015 roku kiedy to podjęliśmy decyzję o organizacji praktyk dla uczniów ZCEMiP. To bardzo ważne, aby uczniowie mieli możliwość poznania zadań zawodowych w zawodzie którego się uczą, w warunkach rzeczywistej pracy. Żadne, nawet najlepiej wyposażone warsztaty szkolne nie zapewnią kontaktu z najnowszymi technologiami, wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, nie nauczą kultury pracy i wspólnej pracy przy rozwiązywaniu mniej lub bardziej złożonych projektów. Tych właśnie kluczowych kompetencji uczą się uczniowie podczas doskonale realizowanych przez Zakład praktyk. Mamy nadzieję, ze rozszerzenie współpracy sprzyjać będzie nie tylko podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, ale także zwiększy zainteresowanie kształceniem zawodowym w naszej Szkole, co z kolei poprawi możliwości zatrudnieniowe Spółki – zaznaczyła Dyrektor ZCEMiP Elżbieta Moskal.

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie to szósta placówka w regionie, z którą Grupa Azoty Police podjęła współpracę na rzecz odbudowy szkolnictwa zawodowego. Do tej pory Spółka nawiązała współpracę m.in. z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, Zespołem Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie czy polickim Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, w którym uczniowie kształcą się na dedykowanym polickiej Spółce kierunku Technik Technologii Chemicznej. 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie