Powiat Policki

Hulajnogi elektryczne, UTO i UWR

Od 20 maja, obowiązują nowe regulacje w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym dotyczące coraz popularniejszych, nowoczesnych środków transportu. Ustawa jasno precyzuje, czym są dostępne na rynku i widziane na ulicach (i chodnikach) „pojazdy” ułatwiające miejskie podróże. Zdefiniowane zostały także prawa i obowiązki korzystających z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (UWR).

Opublikowane

w dniu

Dotychczas mieliśmy sporo problemów, aby jasno i wyraźnie określić czym jest, w kontekście przepisów prawa, wiele urządzeń, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach. Co to jest segway lub hoverboard? Gdzie jeździć na hulajnodze? A czy taka hulajnoga, tylko z silnikiem elektrycznym, to dalej hulajnoga? I jakie uprawnienia trzeba posiadać, żeby takimi urządzeniami podróżować? 

Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną? Hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego mogą kierować osoby powyżej 18 roku życia. Osoby młodsze muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Z kolei dzieci poniżej 10 lat mogą poruszać się takimi urządzeniami wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego. Osobie poruszającej się przy użyciu hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i urządzenia wspomagającego ruch zakazuje się prowadzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zabrania się również przewożenia innych osób, zwierząt i ładunków, ciągnięcia pojazdu lub ładunku, a także czepiania się innych pojazdów. 

Gdzie można jeździć? 

Kierujący hulajnogą w pierwszej kolejności powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Gdy brak drogi i pasa ruchu dla rowerów, można korzystać z jezdni, na której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wyjątkowo można skorzystać również z chodnika – w sytuacji gdy brak drogi i pasa dla rowerów, a chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Kierujący urządzeniem transportu osobistego zobowiązany jest do korzystania z drogi dla rowerów lub – w przypadku jej braku – z chodnika. Natomiast użytkownik urządzenia wspomagającego ruch może poruszać się chodnikiem lub drogą dla rowerów (na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny). W strefie zamieszkania może poruszać się po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem, natomiast musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu. 

Z jaką prędkością można się poruszać? 

Maksymalna dopuszczalna prędkość, z którą może poruszać się kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego to 20 km/h. W przypadku poruszania się po chodniku prędkość ta musi być zbliżona do prędkości pieszego. Kierujący obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania ich ruchu. 

Jak parkować? 

Zarówno rower, hulajnoga elektryczna, jak i urządzenie transportu osobistego mogą być pozostawione na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. Gdy brak takiego miejsca, dopuszczalny jest postój równolegle do najbardziej oddalonej od jezdni krawędzi chodnika. Maksymalna opłata za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego wynosi 123 zł oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania.

Ponadto należy mieć na względzie, że nowe przepisy stawiają nowe wymagania wobec użytkowników opisywanych urządzeń Oprócz obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy sprecyzowanego ustępowania pierwszeństwa pieszemu dochodzą sankcje za niezachowanie trzeźwości oraz nieposiadanie stosownych uprawnień do poruszania się tymi urządzeniami. Zdefiniowanie nowych pojęć i reguł powinno uprościć funkcjonowanie wszystkich nas na coraz bardziej zatłoczonych ulicach, ale też chodnikach.

Reklama

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

W świetle ostatnich przepisów, ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostaje przedłużona. Działanie to ma na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami w okresie pandemii COVID-19.

Opublikowane

w dniu

Orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały swoją ważność na podstawie art. 23 nowelizacji z 9 marca 2023 roku, a także te, których ważność wygasła po 5 sierpnia 2023 roku, pozostają ważne do 30 września 2024 roku. Dotyczy to jednak tylko tych przypadków, gdzie nowe orzeczenie nie zostało jeszcze ostatecznie wydane.

Zmiany te mają szeroki wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Przykładowo, karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, które oparte są na ważności orzeczeń o niepełnosprawności, również zachowują swoją ważność przez ten okres.

Warto podkreślić, że prawo to wprowadzono w życie poprzez ustawę z 19 grudnia 2023 roku, co wskazuje na dążenie ustawodawcy do zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym w wyjątkowym czasie pandemii.

Podjęcie tych działań ma kluczowe znaczenie, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do ich praw oraz udogodnień bez konieczności odnawiania dokumentacji w trudnym okresie. Ta tymczasowa zmiana jest odzwierciedleniem elastyczności prawnej, która dąży do dostosowania się do aktualnych wyzwań społecznych i zdrowotnych.

Źródło: Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) – wejście w życie ustawy 30 grudnia 2023 r.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie