Gmina Dobra

Dobra: Budowa chodnika w Rzędzinach

Na podstawie przyjętego budżetu w roku 2019 roku, Gmina podjęła  działania w celu realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46”. Podpisano umowę z Projektantem, którego zadaniem było przygotowanie dokumentacji budowlanej. Opracowaniem dokumentacji zajęła się firma Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman.

Opublikowane

w dniu

Na podstawie dokumentacji budowlanej uzyskano od Starosty Polickiego Decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji inwestycji budowy chodnika.

Zaprojektowano odcinek chodnika w m. Rzędziny na działce nr 46 po jednej stronie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędnymi zjazdami do przyległych nieruchomości.

Gmina zabezpieczyła środki w budżecie na realizację zamierzenia i w drodze zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w celu wykonania robót.

W dniu 17 listopada 2021 roku przekazano plac budowy. Wykonawcą prac jest firma: Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Termin zakończenia prac planuje się na dzień: 22 czerwca 2022 roku.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w Rzędzinach, Gmina Dobra. Budowa chodnika realizowana będzie w ramach przebudowy drogi gminnej, która jest drogą wewnętrzną. Chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędnymi zjazdami do przyległych nieruchomości oraz przebudową istniejącego przepustu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra, na działce drogowej nr 46 i 78 oraz na działce wodnej nr 43 – obręb 0012 Rzędziny. Działka nr 43 zlokalizowana jest pomiędzy działkami drogowymi 46 i 78, wzdłuż drogi gminnej 190290Z i zlokalizowany jest na niej rów odwadniający wraz z przepustem w ciągu projektowanego układu drogowego (zjazd i chodnik).

Zakres robót objętych budową obejmuje m.in.:

– zdjęcie warstwy humusu,

– wykonanie wykopów, nasypów wraz z wyrównaniem terenu,

– ewentualne rozbiórki istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją,

– wycinkę drzew,

– wykonanie nasadzeń zastępczych

– ułożenie krawężników oraz obrzeży na ławie betonowej,

– wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej projektowanego chodnika,

– zabezpieczenie sieci elektrycznej rurami dwudzielnymi,

– przebudowa przepustu,

– ustawienie balustrady dla pieszych.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIERZYNA

Kolejne akty wandalizmu, tym razem w Mierzynie polegające na pomalowaniu sprayem wiaty przystankowej Wspólna, kierunek Szczecin oraz tablicy informacyjnej i trafostacji przy ul. Wspólnej. Pseudograffiti szpecą przestrzeń publiczną.

Opublikowane

w dniu

Zachęcamy do reagowania na akty wandalizmu. Jeśli ktoś widział sprawcę niszczenia mienia publicznego prosimy o zawiadomienie Straży Gminnej – Tel. 501 701 076, adres e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Walczmy z wandalizmem!

Wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie!

Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich

Małgorzata Chmielewska

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Schronisko zaprasza do kociego przedszkola

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej serdecznie zaprasza do odwiedzania kociego przedszkola. Kocie przedszkole to miejsce dla młodych kociaków, które czekają w Domu Kota na swoich przyszłych właścicieli.

Opublikowane

w dniu

Czeka na Państwa 35 puszystych, kolorowych i milutkich przedszkolaków. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. Schronisko gwarantuje również darmową sterylizację lub kastrację dla wszystkich adoptowanych kociąt w terminie 6 miesięcy od adopcji. Zapraszamy serdecznie !!!

Schronisko jest czynne dla osób odwiedzających w godzinach:

Poniedziałek-sobota 8.00-16.00

Adopcja zwierząt prowadzona jest w godzinach 10.00 -15.30

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Więcej punków karnych za wykroczenia drogowe

We wrześniu br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Oprócz podwyższenia ilości przyznawanych punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe wzrosła także ilość przyznawanych punktów karnych za często popełniane drobniejsze wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Opublikowane

w dniu

Poniżej wyciąg z wykroczeń związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju oraz niestosowania się do znaków i sygnałów podawanych np. przez strażnika gminnego.

Czyn

Art. Kodeksu wykroczeń

Przepis rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych lub Prawa o ruchu drogowym

Ilość punktów

A 08

Naruszenie powodujące tamowanie lub

utrudnienie ruchu na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

art. 90 § 2 k.w

8

B 12

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu
w takim miejscu i na taki czas, aby
umożliwić pieszym swobodny dostęp do
pojazdu komunikacji publicznej lub na
chodnik – w przypadku braku wysepki dla
pasażerów na przystanku

Art. 97 kw

art. 26 ust. 6
p.r.d

6

C 01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia
kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do
kontroli ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w

§ 109 ust. 1
i 3 z.s.d

15

C 03

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – np. do sygnału podanego ręką lub tarczką STOP

art. 92 § 1 k.w

§ 108
ust. 2–5,
§ 109 ust. 4
albo § 110
z.s.d.

15

C 04

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Np. niezastosowanie się do polecenia strażnika, policjanta odstawienia nieprawidłowo parkującego pojazdu w określone miejsce na parkingu.

art. 92 § 1 k.w

§ 109 z.s.d.
lub
art. 129
ust. 2 pkt 1,
7 i 12 p.r.d

15

C 07

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

art. 92 § 1 k.w

§ 16 z.s.d.

8

C 17

D-18 „parking” lub D-18b „parking
zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem
tabliczką T-29, albo D-18a „parking –
miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod
znakiem tabliczką T-29

art. 92 § 1 k.w

§ 52 ust. 6
w zw. z § 2
ust. 4 albo
§ 52 ust. 4
w zw. z § 2
ust. 4 z.s.d.

6

C 18

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24
„miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta”
i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej”, umieszczonego
samodzielnie bez znaku pionowego D-18,
D-18a lub D-18b

art. 92 § 1 k.w

§ 90 ust. 2
i § 92 albo
§ 90 ust. 4
i § 92 z.s.d.

6

G 07

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego
przepisami oświetlenia

Art. 88 kw

art. 52 ust. 1
p.r.d.

3

H 18

Zatrzymanie- na przejściu dla pieszych lub na
przejeździe dla rowerzystów oraz
w odległości mniejszej niż 10 m przed
tym przejściem lub przejazdem, albo
w odległości 10 m za tym przejściem lub
przejazdem na drodze dwukierunkowej
o dwóch pasach ruchu

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 2 p.r.d.

5

H 19

Zatrzymanie- na przejeździe kolejowym lub
tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz
w odległości mniejszej niż 10 m od
przejazdu lub skrzyżowania

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 1 p.r.d.

5

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie