Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra.

Od 1 stycznia 2022r. w Gminie Dobra obowiązywać będą nowe zasady gospodarki odpadami.

Opublikowane

w dniu

Najistotniejsze zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobra, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2022r. :

 1. Odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości odbywać się będzie jedynie z jednego pojemnika o maksymalnej pojemności 120l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Oznacza to zupełne odejście od wykorzystywania worków na tego typu odpady. Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik innego koloru powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%.

Do pojemnika należy wrzucać:

 • wszystkie resztki kuchenne pochodzenia roślinnego;

 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.

Odpady powinny być umieszczane w pojemniku „luzem”, bez jakichkolwiek worków! Do PSZOK-u bez limitu można będzie oddawać tylko bioodpady w postaci odpadów kuchennych oraz drobnych gałęzi pochodzących z przyciętych drzew i krzewów. Nie będzie przyjmowana skoszona trawa oraz liście.

 1. Częstotliwość odbioru odpadów BIO nie ulega zmianie:

 • jeden raz w tygodniu od kwietnia do listopada,

 • jeden raz na dwa tygodnie od grudnia do marca.

 1. Odpady BIO przewyższające limit jednego pojemnika 120l na nieruchomość, właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt do uprawnionych przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Lp.

Wykaz firm , u których właściciel nieruchomości może zamówić kontener na odpady zielone na własny koszt

Kontakt

1

Z.P.H.G. Jumar Julian Maruszewski w spadku

adres: Ul Długa Mierzyn, 72-006 Szczecin tel: (91) 489-85-91

2

TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin tel: (91) 485-80-97

3

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Gdańska 12b, 70-660 Szczecin tel: (91) 462-41-24

4

Remondis Szczecin sp. z o.o.

Ul. Janiny Smoleńskiej ps „Jachna” 35, 71-005 tel: (91) 431-08-01

5

PreZero Jantra Sp. z o.o.,

ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin tel: (91) 483-11-52

 1. Od 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 7 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2022 zapłaci miesięcznie nie więcej niż 149,68 zł.

 1. Właściciele nieruchomości kompostujący odpady BIO zyskają ulgę w postaci zmniejszenia stawki opłaty za odbiór śmieci o 1,20 zł od 1 m3 zużytej wody. Po zgłoszeniu kompostowania w deklaracji oraz uzyskania ulgi z tego tytułu należy pamiętać, że wówczas trzeba poddać kompostowaniu wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości. Osoby kompostujące nie posiadają również obowiązku zakupu pojemnika.

 1. Zmianie ulega formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji oraz wzór wypełnionej deklaracji będzie opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI/deklaracje.

 1. Zwiększeniu uległ limit odpadów budowlanych oddawanych przez mieszkańców do PSZOK-u ze 100 kg na 200 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Reklama

Gmina Dobra

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIERZYNA

Kolejne akty wandalizmu, tym razem w Mierzynie polegające na pomalowaniu sprayem wiaty przystankowej Wspólna, kierunek Szczecin oraz tablicy informacyjnej i trafostacji przy ul. Wspólnej. Pseudograffiti szpecą przestrzeń publiczną.

Opublikowane

w dniu

Zachęcamy do reagowania na akty wandalizmu. Jeśli ktoś widział sprawcę niszczenia mienia publicznego prosimy o zawiadomienie Straży Gminnej – Tel. 501 701 076, adres e-mail: strazgminna@dobraszczecinska.pl

Walczmy z wandalizmem!

Wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie!

Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich

Małgorzata Chmielewska

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Schronisko zaprasza do kociego przedszkola

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej serdecznie zaprasza do odwiedzania kociego przedszkola. Kocie przedszkole to miejsce dla młodych kociaków, które czekają w Domu Kota na swoich przyszłych właścicieli.

Opublikowane

w dniu

Czeka na Państwa 35 puszystych, kolorowych i milutkich przedszkolaków. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. Schronisko gwarantuje również darmową sterylizację lub kastrację dla wszystkich adoptowanych kociąt w terminie 6 miesięcy od adopcji. Zapraszamy serdecznie !!!

Schronisko jest czynne dla osób odwiedzających w godzinach:

Poniedziałek-sobota 8.00-16.00

Adopcja zwierząt prowadzona jest w godzinach 10.00 -15.30

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Więcej punków karnych za wykroczenia drogowe

We wrześniu br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Oprócz podwyższenia ilości przyznawanych punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe wzrosła także ilość przyznawanych punktów karnych za często popełniane drobniejsze wykroczenia związane z nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem pojazdu.

Opublikowane

w dniu

Poniżej wyciąg z wykroczeń związanych z naruszeniami przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymania i postoju oraz niestosowania się do znaków i sygnałów podawanych np. przez strażnika gminnego.

Czyn

Art. Kodeksu wykroczeń

Przepis rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych lub Prawa o ruchu drogowym

Ilość punktów

A 08

Naruszenie powodujące tamowanie lub

utrudnienie ruchu na drodze publicznej,

w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

art. 90 § 2 k.w

8

B 12

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu
w takim miejscu i na taki czas, aby
umożliwić pieszym swobodny dostęp do
pojazdu komunikacji publicznej lub na
chodnik – w przypadku braku wysepki dla
pasażerów na przystanku

Art. 97 kw

art. 26 ust. 6
p.r.d

6

C 01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia
kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do
kontroli ruchu drogowego, nakazującego
zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w

§ 109 ust. 1
i 3 z.s.d

15

C 03

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – np. do sygnału podanego ręką lub tarczką STOP

art. 92 § 1 k.w

§ 108
ust. 2–5,
§ 109 ust. 4
albo § 110
z.s.d.

15

C 04

Nie stosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Np. niezastosowanie się do polecenia strażnika, policjanta odstawienia nieprawidłowo parkującego pojazdu w określone miejsce na parkingu.

art. 92 § 1 k.w

§ 109 z.s.d.
lub
art. 129
ust. 2 pkt 1,
7 i 12 p.r.d

15

C 07

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

art. 92 § 1 k.w

§ 16 z.s.d.

8

C 17

D-18 „parking” lub D-18b „parking
zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem
tabliczką T-29, albo D-18a „parking –
miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod
znakiem tabliczką T-29

art. 92 § 1 k.w

§ 52 ust. 6
w zw. z § 2
ust. 4 albo
§ 52 ust. 4
w zw. z § 2
ust. 4 z.s.d.

6

C 18

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24
„miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta”
i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby
niepełnosprawnej”, umieszczonego
samodzielnie bez znaku pionowego D-18,
D-18a lub D-18b

art. 92 § 1 k.w

§ 90 ust. 2
i § 92 albo
§ 90 ust. 4
i § 92 z.s.d.

6

G 07

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego
przepisami oświetlenia

Art. 88 kw

art. 52 ust. 1
p.r.d.

3

H 18

Zatrzymanie- na przejściu dla pieszych lub na
przejeździe dla rowerzystów oraz
w odległości mniejszej niż 10 m przed
tym przejściem lub przejazdem, albo
w odległości 10 m za tym przejściem lub
przejazdem na drodze dwukierunkowej
o dwóch pasach ruchu

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 2 p.r.d.

5

H 19

Zatrzymanie- na przejeździe kolejowym lub
tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz
w odległości mniejszej niż 10 m od
przejazdu lub skrzyżowania

Art. 97 kw

art. 49 ust. 1
pkt 1 p.r.d.

5

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie