Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra.

Od 1 stycznia 2022r. w Gminie Dobra obowiązywać będą nowe zasady gospodarki odpadami.

Opublikowane

w dniu

Najistotniejsze zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobra, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2022r. :

 1. Odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości odbywać się będzie jedynie z jednego pojemnika o maksymalnej pojemności 120l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Oznacza to zupełne odejście od wykorzystywania worków na tego typu odpady. Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik innego koloru powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%.

Do pojemnika należy wrzucać:

 • wszystkie resztki kuchenne pochodzenia roślinnego;

 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.

Odpady powinny być umieszczane w pojemniku „luzem”, bez jakichkolwiek worków! Do PSZOK-u bez limitu można będzie oddawać tylko bioodpady w postaci odpadów kuchennych oraz drobnych gałęzi pochodzących z przyciętych drzew i krzewów. Nie będzie przyjmowana skoszona trawa oraz liście.

 1. Częstotliwość odbioru odpadów BIO nie ulega zmianie:

 • jeden raz w tygodniu od kwietnia do listopada,

 • jeden raz na dwa tygodnie od grudnia do marca.

 1. Odpady BIO przewyższające limit jednego pojemnika 120l na nieruchomość, właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt do uprawnionych przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Lp.

Wykaz firm , u których właściciel nieruchomości może zamówić kontener na odpady zielone na własny koszt

Kontakt

1

Z.P.H.G. Jumar Julian Maruszewski w spadku

adres: Ul Długa Mierzyn, 72-006 Szczecin tel: (91) 489-85-91

2

TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin tel: (91) 485-80-97

3

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Gdańska 12b, 70-660 Szczecin tel: (91) 462-41-24

4

Remondis Szczecin sp. z o.o.

Ul. Janiny Smoleńskiej ps „Jachna” 35, 71-005 tel: (91) 431-08-01

5

PreZero Jantra Sp. z o.o.,

ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin tel: (91) 483-11-52

 1. Od 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 7 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2022 zapłaci miesięcznie nie więcej niż 149,68 zł.

 1. Właściciele nieruchomości kompostujący odpady BIO zyskają ulgę w postaci zmniejszenia stawki opłaty za odbiór śmieci o 1,20 zł od 1 m3 zużytej wody. Po zgłoszeniu kompostowania w deklaracji oraz uzyskania ulgi z tego tytułu należy pamiętać, że wówczas trzeba poddać kompostowaniu wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości. Osoby kompostujące nie posiadają również obowiązku zakupu pojemnika.

 1. Zmianie ulega formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji oraz wzór wypełnionej deklaracji będzie opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI/deklaracje.

 1. Zwiększeniu uległ limit odpadów budowlanych oddawanych przez mieszkańców do PSZOK-u ze 100 kg na 200 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Reklama

Gmina Dobra

Spotkanie noworoczne władz Gminy Dobra z lokalnymi przedsiębiorcami

W Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Gminy Dobra z przedsiębiorcami. Wydarzenie to miało za zadanie umocnić więzi pomiędzy lokalnym biznesem oraz samorządem. Spotkanie zainaugurowały wystąpienia Wójta Gminy Dobra Teresy Dery oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobrego Bartłomieja Milucha, którzy serdecznie przywitali wszystkich obecnych gości.

Opublikowane

w dniu

Spotkanie było okazją do prezentacji osiągnięć Gminy Dobra, w tym przeglądu zrealizowanych i planowanych inwestycji, z uwzględnieniem szczególności funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Polickiego, w tym Starosta Policki Andrzej Bednarek,  oraz przedstawiciele Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Policach.

Obecność radnych, dyrektorów szkół, funkcjonariuszy policyjnych, straży gminnej, granicznej oraz wojska podkreślała wagę integracji różnych sektorów społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartego dialogu, gdzie przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z decydentami, co jest istotne dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości i realizacji wspólnych projektów.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Magdalena Zagrodzka kandydatem na Wójta Gminy Dobra!

W sobotę odbyła się prezentacja kandydata na Wójta Gminy Dobra oraz liderów list Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra. Kandydatem WSGD jest Magdalena Zagrodzka, która jest obecna w samorządzie lokalnym od ponad 20 lat. Przeszła wszystkie szczeble samorządowe – od rady sołeckiej w Mierzynie po radę powiatu polickiego. W wyborach samorządowych w roku 2018, startując do Rady Gminy Dobra, uzyskała najlepszy wynik w gminie (ponad 750 oddanych głosów).

Opublikowane

w dniu

Jedna z najaktywniejszych radnych obecnej kadencji. Mieszkanka Mierzyna, aktywna społeczniczka i wolontariuszka. Inicjatorka wielu akcji społecznych i prozwierzęcych, promotorka zdrowego trybu życia.

Serce Polski bije w samorządach, a nadchodzące wybory zadecydują przyszłości Gminy Dobra. Kandydatka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra na Wójta Gminy Dobra podkreśliła, że kandydaci na radnych do Rady Gminy Dobra nie są związani z żadną partią polityczną. Magdalena Zagrodzka zadeklarowała, że zaprezentowani kandydaci na radnych chcą razem z mieszkańcami tworzyć lepszą przyszłość w Dobrej Gminie.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona w 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w działalności samorządowej, ale także w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Paweł Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy.

Wśród zaproponowanych kandydatów na radnych przedstawiono nie tylko doświadczonych samorządowców, ale także mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją pracę w samorządzie i wnieść swoje nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów mieszkańców tej gminy.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zachęcają mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiają swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie