Gmina Dobra

Zagospodarowanie wód opadowych

Wraz z nastaniem okresu jesienno-zimowego, w którym wzrasta ilość opadów atmosferycznych, warto przypomnieć podstawowe zasady i przepisy, dotyczące zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej nieruchomości. Sprawa jest szczególnie istotna na terenach gdzie nie ma sieci kanalizacji deszczowej, do której można wody opadowe odprowadzić.

Opublikowane

w dniu

Gmina Dobra sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje mające na celu rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej, jednak jest to zadanie wymagające dużego nakładu środków finansowych, a w związku z tym jego realizacja nie jest możliwa w krótkim czasie. Informacje na temat realizowanych obecnie inwestycji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu – www.dobraszczecinska.pl w zakładce Inwestycje – „Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie jest tego przykładem.”

Podstawową zasadą, której należy przestrzegać w przypadku wód opadowych jest obowiązek ich zagospodarowania w granicach własnej nieruchomości. Odprowadzanie wód opadowych na teren sąsiedni jest zakazane, nawet w przypadku gdy działka sąsiednia jest niezagospodarowana.

Zasady dotyczące odprowadzania wód opadowych uregulowane są odpowiednimi przepisami, a działanie niezgodne z nimi jest traktowane jako wykroczenie. Sprawę odprowadzania wód opadowych na teren działki sąsiedniej reguluje art. 234 ustawy Prawo wodne, natomiast konieczność zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej nieruchomości została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Każdy właściciel nieruchomości odpowiada za zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z zapisami zawartymi w pozwoleniu na budowę.

W przypadku zagospodarowania wód opadowych do zbiorników szczelnych należy pamiętać, że zbiorniki te mają określoną pojemność, a w przypadku braku możliwości wykorzystania nadmiaru wód opadowych na terenie własnej nieruchomości np. do podlewania lub innych celów gospodarczych, należy taki zbiornik opróżniać przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. wozów asenizacyjnych. Ważną kwestią jest również okresowa konserwacja instalacji odprowadzających wody opadowe do takiego zbiornika, gdyż zarówno sam zbiornik, jak i rynny czy rury odprowadzając wodę ulegają zamulaniu, zanieczyszczeniu lub też zużyciu, co może prowadzi

do sytuacji, w której urządzenie takie, po kilku latach funkcjonowania bez zarzutu, przestaje spełniać swoje funkcje, a woda, która do tej pory gromadziła się w zbiorniku nagle zaczyna gromadzić się na terenie działki powodując szkody materialne.

Podobnie sytuacja wygląda na nieruchomościach, które zgodnie z pozwoleniem na budowę, wyposażone są w studnie chłonne. W takim przypadku, woda odprowadzana jest do studni, a następnie powinna być odprowadzana do warstwy przepuszczalnej gruntu i rozsączana w tym gruncie. Właściciele takich urządzeń powinni szczególnie zwrócić uwagę na systematyczną kontrolę stanu technicznego studni, gdyż zamulenie ich dna, powoduje, że woda nie jest odprowadzana, a studnia zaczyna funkcjonować jak zbiornik do gromadzenia deszczówki.

W przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej, również należy pamiętać o regularnej konserwacji rynien, rur i przyłączy, gdyż za właściwe działanie tych urządzeń odpowiada ich właściciel.

Niezależnie od zastosowanych rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód opadowych, każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o tym, że zakazana jest zmiana stanu wody na gruncie, która szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie. Przyjmuje się, że „zmiana stanu wody na gruncie” to taka zmiana, która powoduje zmianę kierunku i natężenia odpływu wody opadowej z działki w taki sposób, że powoduje to szkody materialne na nieruchomości sąsiedniej. Ochronę gruntów sąsiednich przed takimi działaniami reguluje ustawa prawo wodne. W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent przeprowadzi postępowanie administracyjne, a po ustaleniu, że faktycznie zmiana stanu wody na gruncie nastąpiła i powoduje szkody na działce sąsiedniej wydawane są odpowiednie nakazy. Pamiętać jednak należy, że zanim zwrócimy się do właściwego organu o przeprowadzenie postępowania w tym zakresie, warto sprawdzić, czy problemy z wodą opadową, które pojawiły się na naszej nieruchomości, nie są związane z niewłaściwym zagospodarowaniem wód deszczowych lub brakiem konserwacji zastosowanych urządzeń.

Inwestycje w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mogą być dofinansowane z programu „Moja Woda”, który ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Finansowane będą przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie