Powiat Policki

Spór o budynek

Opublikowane

w dniu

[lead]Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” działa w Policach od czterech lat. Prowadzi restaurację „Włoski Ogród”, hostel i Centrum Integracji Społecznej. Robi to na użyczonych na 10 lat nieruchomościach powiatowych. Powiat umowę ze Stowarzyszeniem chce rozwiązać, bo ma inne plany wobec części użyczanego majątku. Ma inny plan na część hotelową – chce tam stworzyć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pozyskał na to ponad 6 milionów złotych.[/lead]

Tyle, że o tych planach nie powiadomił Stowarzyszenia, które … również aplikowało o środki zewnętrzne na utworzenie w tym samy miejscu dodatkowej działalności na przecz osób potrzebujących. – Realizujemy różne programy i musimy zapewnić ich trwałość – mówi Tomasz Piechowiak, przezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny. Jeśli w projekcie było urządzenie pracowni, to ona ma funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem co najmniej przez wskazany czas. Ryzykujemy nie tylko cofnięciem dotacji. Zabezpieczeniem w projektach są także weksle. Dlatego w grudniu, w ostatnim możliwym terminie, złożyliśmy do sądu wniosek o zabezpieczenie umowy. Sąd postanowił zgodnie z nim.

– Nie ma konfliktu pomiędzy Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny a Starostwem Powiatowym – mówi Starosta Policki, Andrzej Bednarek. Nieruchomości, które były przedmiotem użyczenia Stowarzyszeniu przez SOSW Nr 1, pozostają w trwałym zarządzie placówki. Umowa użyczenia obiektów zawarta przez SOSW Nr 1 w 2014 r. za zgodą Zarządu Powiatu, została wypowiedziana w czerwcu 2018 r., zgodnie z zawartymi w niej zapisami, z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zarząd Powiatu i SOSW Nr 1 wykazywały w tym czasie dużą otwartość względem Stowarzyszenia, którego przedstawiciele byli w ostatnim półroczu 2018 r. kilkukrotnie zapraszani do siedziby Powiatu, w celu wspólnego wypracowania najlepszego, kompromisowego rozwiązania sytuacji. Zarząd Powiatu podjął rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia wykazując wolę wsparcia działań SOS dla Rodzinny, od których to rozmów, bez podania przyczyny, jednostronnie odstąpiło samo Stowarzyszenie, rezygnując z proponowanego kompromisu i propozycji pomocy.

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” wystąpiło do sądu o wstrzymanie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości należących do powiatu polickiego. Sąd przychylił się do wniosku organizacji. Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. zabezpieczono Stowarzyszenie przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wypowiedzenia przez SOSW Nr 1 umowy użyczenia nieruchomości,  pod warunkiem jednak złożenia w terminie 14 dni pozwu precyzującego roszczenia Stowarzyszenia. – Jednak pozew, jak wskazano powyżej, nie wpłynął, więc otwartą kwestią pozostaje również ewentualny upadek zabezpieczenia – dodaje starosta Bednarek. Postanowienie o zabezpieczeniu nie jest prawomocne i zostało zaskarżone przez zobowiązanego (SOSW Nr 1). Obecnie strony oczekują na jego rozpoznanie przez Sąd II instancji.

– Upoważniliśmy dyrektora SOSW nr 1 w Policach do zawarcia nowej umowy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” – mówi starosta Andrzej Bednarek. – I przez 10 lat mogą dalej działać. Ale stowarzyszenie wystąpiło do sądu o wstrzymanie wypowiedzenia wcześniejszej umowy. To stawia pod znakiem zapytania realizację jednego z naszych ważniejszych projektów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo ta renegocjowana umowa ze Stowarzyszeniem zakładała oddanie części hotelowej. Tam miało być tworzone Centrum. To niedobra wiadomość. Za miesiąc lub dwa może być sytuacja, że nie uruchomimy tych 6,5 mln, i nie będziemy mogli zrealizować tego, co zamierzaliśmy.

Prezes Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” zapewnia, że decyzja o wystąpieniu do sądu nie była łatwa. Ale też zwraca uwagę, że powiat zaplanował przedsięwzięcie w części nieruchomości, która jest objęta umową użyczenia na rzecz organizacji jeszcze przez 6 lat.

– To były nierówne negocjacje – mówi Piechowiak. Byliśmy w roli petenta, który mógł tylko przyjąć to, co proponuje powiat. A to oznaczałoby bankructwo naszej organizacji. To, co wypracowuje restauracja i hotel, musi być w całości przeznaczane na działalność statutową, czyli m.in. na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej, które świadczy usługi na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Mamy umowę na 10 lat, ważną jeszcze 6. Ona była m.in. podstawą do występowania o środki w różnych projektach. W niektórych projektach zaplecze restauracyjne i hotelowe jest naszym wkładem własnym. Jak je stracimy, to musimy wyłożyć pieniądze. Nie mamy ich, bo my każdy rok rozpoczynamy od zera. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie wypracowujemy zysku. Liczymy na równe negocjacje. Rozumiemy, że będziemy musieli opuścić Police, ale potrzebujemy na to czasu.
– Procedury uruchomienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach są realizowane zgodnie z planem – dodaje Bednarek Obecnie prowadzone są działania, które nie wymagają wykorzystania siedziby. Jednak wkrótce podejmowane będą decyzje w kwestii zagospodarowania siedziby placówki.

W kwestii budynków będących obecnie w posiadaniu SOS dla Rodziny, Zarząd Powiatu zakłada, że sprawa wyjaśni się pozytywnie dla SOSW Nr 1 i będzie można wykorzystać budynek na planowane cele statutowe placówki, w tym na utworzenie nowoczesnych i wyspecjalizowanych pracowni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których będzie można organizować kształcenia zawodowe kolejnych pokoleń młodzieży i dorosłych.

Reklama

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

W świetle ostatnich przepisów, ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostaje przedłużona. Działanie to ma na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami w okresie pandemii COVID-19.

Opublikowane

w dniu

Orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały swoją ważność na podstawie art. 23 nowelizacji z 9 marca 2023 roku, a także te, których ważność wygasła po 5 sierpnia 2023 roku, pozostają ważne do 30 września 2024 roku. Dotyczy to jednak tylko tych przypadków, gdzie nowe orzeczenie nie zostało jeszcze ostatecznie wydane.

Zmiany te mają szeroki wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Przykładowo, karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, które oparte są na ważności orzeczeń o niepełnosprawności, również zachowują swoją ważność przez ten okres.

Warto podkreślić, że prawo to wprowadzono w życie poprzez ustawę z 19 grudnia 2023 roku, co wskazuje na dążenie ustawodawcy do zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym w wyjątkowym czasie pandemii.

Podjęcie tych działań ma kluczowe znaczenie, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do ich praw oraz udogodnień bez konieczności odnawiania dokumentacji w trudnym okresie. Ta tymczasowa zmiana jest odzwierciedleniem elastyczności prawnej, która dąży do dostosowania się do aktualnych wyzwań społecznych i zdrowotnych.

Źródło: Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) – wejście w życie ustawy 30 grudnia 2023 r.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie