Gmina Dobra

Rozbudują cmentarz komunalny w Wołczkowie

W dniu 14 grudnia br. nastąpiło podpisanie umowy darowizny. Andrzej Bednarek – Starosta Policki działający w imieniu na rzecz Skarbu Państwa podpisał umowę darowizny dla Gminy Dobra reprezentowanej przez Teresę Dera – Wójta Gminy Dobra dla nieruchomości stanowiących działki, położone w Wołczkowie o łącznym obszarze 3,5921 ha. Gmina nabyła przedmiotowe nieruchomości w celu rozbudowy cmentarza komunalnego.

Opublikowane

w dniu

Pierwsze działania zmierzające do pozyskania terenu zostały podjęte w roku 2012. Wówczas działki stanowiły własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.

Na podstawie decyzji znak: GN.6844.4.2012.KS z dnia 17.10.2012 r. wygaszono  Ministerstwu Obrony Narodowej prawo trwałego zarządu do niezbudowanych działek nr 436/1 o pow. 1,0005 ha i nr 436/2 o powierzchni 2,5916 ha, stanowiących  własność Skarbu Państwa, położonych  w Wołczkowie, gmina Dobra. W przedmiotowej decyzji wskazano, iż wygaszenie trwałego zarząd MON w stosunku do przedmiotowych działek następuje w związku z zapotrzebowaniem przez Gminę Dobra terenu na rozbudowę cmentarza komunalnego w Wołczkowie.

W dniu 25 maja 2015 r. Rada Gminy Dobra podjęła Uchwałę Nr XXIV/320/2017 w sprawie uchwalenia zmiany w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, dla między innymi obrębu Wołczkowo. Zgodnie z powyższą uchwałą działki przeznaczone zostały pod cmentarz.  

W dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Gminy Dobra podjęła uchwałę Nr XXV/339/2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, a w roku 2019 na podstawie Uchwały Nr IX/126/2019 Rady Gminy Dobra podjęta została Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo, obejmującego działki nr 436/1 oraz nr 436/2. 

Po wieloletnich ustaleniach, Gmina uzyskała zgodę Wojewody na nieodpłatne nabycie wskazanych nieruchomości.

Przekazanie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) tj. nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Gmina nabyła przedmiotową nieruchomość w celu rozbudowy cmentarza komunalnego.

Pozyskany teren pozwoli zapewnić miejsca pochówku dla mieszkańców.

Informuję również, że zakończone zostały prace związane z realizacją frontowej części ogrodzenia istniejącego cmentarza w Wołczkowie, od strony drogi powiatowej.

Wykonawcą była firma REMIS Remigiusz Skrzypek, wartość umowy opiewała na kwotę 307 412,84 zł.

Kierownik Wydziału

ds. Komunalnych i Inwestycji

 

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie