Powiat Policki

Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie miał wątpliwości. Radny Powiatu Polickiego Adam Pacholik naruszył ustawę o samorządzie powiatowym.

Opublikowane

w dniu

Decyzja zapadła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 roku. I jest prawomocna! Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził swoim wyrokiem wątpliwości Wojewody Zachodniopomorskiego, który uznał działalność Adama Pacholika (dyrektora spółki Trans-Net), jako rażąco naruszającą ustawę o samorządzie powiatowym. Wniosek: Adam Pacholik nie jest już radnym … 

Aby przybliżyć zagadnienie publikujemy fragment treści uzasadnienia w tej sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:

   „Wojewódzki Sąd Administracyjny zgadza się ze stanowiskiem Wojewody, że związek funkcjonalny pomiędzy przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej Spółki zarządzanej przez AP, a faktem wykorzystywania mienia powiatu, jest w tym wypadku oczywisty, skoro środki pieniężne na sfinansowanie umownie określonych usług pochodzą z budżetu Powiatu Polickiego. O dysponowaniu tymi środkami decyduje Zarząd Powiatu, zaś niewątpliwy wpływ na ilość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu”, a także w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od podmiotu utworzonego przez Powiat Policki ma Rada tego Powiatu – w której radnym jest AP. Sytuacja taka bez wątpienia świadczy o konflikcie interesów – rodzi bowiem niebezpieczeństwo, że radny może w nieuprawniony sposób wpływać na Radę Powiatu w celu takiego ustalenia wysokości opłat ponoszonych za w/w usługi, aby przeznaczone na ten cel środki były jak najwyższe, a tym samym, aby w razie wyboru oferty jego firmy, zapewniały mu jak największą korzyść finansową. Tym samym wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę za wykonywane usługi pozostaje w ścisłej i bezpośredniej korelacji z budżetem powiatu„.

I jeszcze jedna ważna informacja … W miejsce radnego powiatowego Adama Pacholika powołany zostanie obecny dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust.

Sprawa Adama Pacholika otwiera możliwość badania zasadności sprawowania madatu przez kolejnych radnych … powiatu polickiego. 

Adam Wosik

Powiat Policki

Nowe perspektywy rozwoju turystyki w powiecie polickim zapowiada Shivan Fate, starosta policki

Powiat policki znajdzie się niebawem na turystycznej mapie regionu z nowymi atrakcjami, o czym wypowiedział się w Radio Szczecin starosta Shivan Fate w programie „Rozmowy pod Krawatem”. W planach jest uruchomienie punktu wydawania paszportów, a także ambitne projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Nowego Warpna oraz całego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Starosta Fate ogłosił nadchodzące otwarcie punktu paszportowego w Policach, umożliwiające mieszkańcom oszczędność czasu i wygodę w załatwianiu formalności paszportowych. Otwarcie punktu jest planowane na okres wakacyjny, choć dokładna data jeszcze nie została ustalona.

Ambitne projekty łączą również Nowe Warpno z Altwarp w Niemczech, gdzie rozważane są opcje połączenia mostem dla pieszych i rowerzystów lub wprowadzenie promów również dla tej grupy turystów. Te pomysły mają kluczowe znaczenie dla integracji szlaków turystycznych i rozwoju turystyki transgranicznej, a starosta podkreśla ich historyczne korzenie i potencjał w rozwijaniu atrakcyjności nie tylko lokalnej, ale także Szczecina i regionów sąsiednich.

Ponadto, starosta został zapytany o swoje podejście do problemu „dziurawych” dróg, które niewątpliwie wpływają na obraz powiatu w oczach turystów oraz mieszkańców. Shivan Fate zobowiązał się także do skupienia uwagi na wzroście jakości usług społecznych w powiecie oraz na planach dotyczących budowy tunelu Police-Święta, który miałby być częścią zachodniego obejścia Szczecina.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie