Powiat Policki

Powiat Policki złożył 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 3 wnioski dotyczą drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a 2 wnioski trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – PGR.

Opublikowane

w dniu

Pierwszy wniosek dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II – m. Stobno.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej na odcinku miejscowości Stobno oraz dostosowania drogi do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Stobno z Miastem Szczecin.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 wchodzących w skład SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Inwestycja obejmuje dwa zadania, które będą realizowane w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach koncepcji racjonalnego wykorzystania placówek Powiatu Polickiego.

Zad. 1 – Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem umożliwi powstanie 6 nowoczesnych klasopracowni, w których uczniowie będą uczyli się w bezpiecznych warunkach bez barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych.

Prace termomodernizacyjne w tych budynkach obejmować będą m.in. montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację instalacji c.o., modernizację c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, stropodachów i dachów, docieplenie podłóg na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż PV.

Zad. 2. – Modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 to zadanie, którego celem jest dostosowanie dotychczasowego budynku biurowego do funkcji internatu dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Konieczność realizacji zadań wynika z braku odpowiednich warunków p/poż i bhp w istniejących budynkach internatu, ich niedostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo złym stanie technicznym, co skutkuje ich słabą termoizolacyjnością oraz wiąże się z wysokimi opłatami za media.

Trzeci wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stobno – Warzymice.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice. Inwestycja ta ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana a jej szerokość nie daje możliwości swobodnego mijania się pojazdów. Z tego powodu na wskazanym odcinku drogi funkcjonuje ograniczenie w poruszaniu się pojazdów powyżej 10 ton. Przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny dla Powiatu Polickiego z punktu widzenia lokalizacji Węzła Będargowo, stanowiącego element przyszłego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin, z uwagi na fakt że stanowić on będzie drogę dojazdową do tego węzła. W chwili obecnej stan techniczny drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice nie pozwala na wykorzystywanie jej jako drogi dojazdowej do węzła Będargowo. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej celem będzie przebudowa poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa rowów drogowych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa odcinków chodników na terenie miejscowości, budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji

Czwarty wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej na odcinku Dołuje (Gmina Dobra) – Stobno (Gmina Kołbaskowo) w Powiecie Polickim, tj. drogi powiatowej. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej, przebudowane zostaną zjazdy z drogi powiatowej wyremontowany zostanie istniejący przepust pod drogą, wyremontowane zostaną pobocza drogi powiatowej.

Piąty wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ustowo.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie jest ostatnim niewyremontowanym odcinkiem tej drogi. Droga powiatowa Nr 3927Z stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 31 i stanowi jednocześnie alternatywę dla przebiegu drogi krajowej Nr 13. Droga zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kołbaskowo, powiat policki i graniczy z Gminą Miastem Szczecin. Droga ta stanowi dostęp do terenów rekreacyjnych Gminy Kołbaskowo położonych wzdłuż Dolnej Odry.

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Starostwo Powiatowe w Policach.

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie