Powiat Policki

Powiat Policki złożył 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 3 wnioski dotyczą drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a 2 wnioski trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – PGR.

Opublikowane

w dniu

Pierwszy wniosek dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II – m. Stobno.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej na odcinku miejscowości Stobno oraz dostosowania drogi do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Stobno z Miastem Szczecin.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 wchodzących w skład SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Inwestycja obejmuje dwa zadania, które będą realizowane w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach koncepcji racjonalnego wykorzystania placówek Powiatu Polickiego.

Zad. 1 – Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem umożliwi powstanie 6 nowoczesnych klasopracowni, w których uczniowie będą uczyli się w bezpiecznych warunkach bez barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych.

Prace termomodernizacyjne w tych budynkach obejmować będą m.in. montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację instalacji c.o., modernizację c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, stropodachów i dachów, docieplenie podłóg na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż PV.

Zad. 2. – Modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 to zadanie, którego celem jest dostosowanie dotychczasowego budynku biurowego do funkcji internatu dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Konieczność realizacji zadań wynika z braku odpowiednich warunków p/poż i bhp w istniejących budynkach internatu, ich niedostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo złym stanie technicznym, co skutkuje ich słabą termoizolacyjnością oraz wiąże się z wysokimi opłatami za media.

Trzeci wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stobno – Warzymice.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice. Inwestycja ta ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana a jej szerokość nie daje możliwości swobodnego mijania się pojazdów. Z tego powodu na wskazanym odcinku drogi funkcjonuje ograniczenie w poruszaniu się pojazdów powyżej 10 ton. Przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny dla Powiatu Polickiego z punktu widzenia lokalizacji Węzła Będargowo, stanowiącego element przyszłego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin, z uwagi na fakt że stanowić on będzie drogę dojazdową do tego węzła. W chwili obecnej stan techniczny drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice nie pozwala na wykorzystywanie jej jako drogi dojazdowej do węzła Będargowo. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej celem będzie przebudowa poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa rowów drogowych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa odcinków chodników na terenie miejscowości, budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji

Czwarty wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej na odcinku Dołuje (Gmina Dobra) – Stobno (Gmina Kołbaskowo) w Powiecie Polickim, tj. drogi powiatowej. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej, przebudowane zostaną zjazdy z drogi powiatowej wyremontowany zostanie istniejący przepust pod drogą, wyremontowane zostaną pobocza drogi powiatowej.

Piąty wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ustowo.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie jest ostatnim niewyremontowanym odcinkiem tej drogi. Droga powiatowa Nr 3927Z stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 31 i stanowi jednocześnie alternatywę dla przebiegu drogi krajowej Nr 13. Droga zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kołbaskowo, powiat policki i graniczy z Gminą Miastem Szczecin. Droga ta stanowi dostęp do terenów rekreacyjnych Gminy Kołbaskowo położonych wzdłuż Dolnej Odry.

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Starostwo Powiatowe w Policach.

Powiat Policki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poszukuje rodziny zastępczej dla czworga rodzeństwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poszukuje rodziny zastępczej, która podjęłaby się sprawowania opieki nad czworgiem rodzeństwa – dziewczynką w wieku lat trzynastu oraz jej trojgiem braci w wieku jedenastu, siedmiu i dwóch lat.

Opublikowane

w dniu

Są to wspaniałe i chcące poznawać świat dzieci. Znalezienie nowego domu dla tak licznego rodzeństwa jest dla nas sporym wyzwaniem. Mimo wszystko wierzymy, że jest rodzina, która otoczy je opieką i da poczucie nieustannego bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane pozostaniem rodziną zastępczą dla dzieci prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Działu Wsparcia i Świadczeń Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Tel: (91) 42 40 700 lub tel. całodobowy 603 083 020

E-mail: sekretariat@pcpr.police.pl

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod powyższy numer stacjonarny i prosząc o połączenie z Działem Wsparcia i Świadczeń Pieczy Zastępczej. Dane kontaktowe są również podane na naszej stronie internetowej https:/www.pcpr.police.pl/kontakt.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki otrzymał środki na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

We wtorek 14 marca w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

Stosowną umowę podpisali Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska (z upoważnienia Zarządu Powiatu w Policach).
Wojewoda Zachodniopomorski przekaże Powiatowi Polickiemu środki z funduszu na realizację programu w łącznej kwocie 115 097,00 zł.Celem programu jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.Program skierowany będzie do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałymi na terenie Powiatu Polickiego. Asystenci będą pomagali osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach dnia codziennego. Usługi asystenta wesprą osobę z niepełnosprawną przy:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, w zależności od zgłoszonych potrzeb.Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (telefon 91 317 02 028, e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl)

Tekst: Daniel Kiełczewski/Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest realizowany w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki: w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Opublikowane

w dniu

W poniedziałek 13 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim.”

W konferencji wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektorzy placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt: Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Ryszard Budzisz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach i Marcin Głuszyk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

 • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
 • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
 • montaż paneli fotowoltaicznych

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aktualnie zakończyły się prace w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży prace nadal trwają i powinny zakończyć się do 15 lipca br. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach wyłoniono wykonawcę i prace niedługo się rozpoczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 224 480,13 zł.

Pierwotna wysokość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosiła 5 189 210,56 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł. Łączna kwota dofinansowania z tych środków wynosi 11 757 645,04 zł – mówiła podczas konferencji Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 2 223 947,43 zł pochodzi z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Kwota 2 350 242,14 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest przeznaczona na inwestycję w Trzebieży. Pozostała kwota 2 892 645,52 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie