Powiat Policki

Powiat Policki złożył 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Powiat Policki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 3 wnioski dotyczą drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a 2 wnioski trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – PGR.

Opublikowane

w dniu

Pierwszy wniosek dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej Szczecin – Warnik na odcinku Szczecin – Stobno, ETAP II – m. Stobno.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej na odcinku miejscowości Stobno oraz dostosowania drogi do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Stobno z Miastem Szczecin.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 wchodzących w skład SOSW Nr 1 DNR w Policach.

Inwestycja obejmuje dwa zadania, które będą realizowane w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w ramach koncepcji racjonalnego wykorzystania placówek Powiatu Polickiego.

Zad. 1 – Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem umożliwi powstanie 6 nowoczesnych klasopracowni, w których uczniowie będą uczyli się w bezpiecznych warunkach bez barier poziomych i pionowych w przestrzeniach komunikacyjnych.

Prace termomodernizacyjne w tych budynkach obejmować będą m.in. montaż odnawialnych źródeł energii (OZE), modernizację instalacji c.o., modernizację c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, stropodachów i dachów, docieplenie podłóg na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż PV.

Zad. 2. – Modernizacja budynku przy ul. Kresowej 32-34 to zadanie, którego celem jest dostosowanie dotychczasowego budynku biurowego do funkcji internatu dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Konieczność realizacji zadań wynika z braku odpowiednich warunków p/poż i bhp w istniejących budynkach internatu, ich niedostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz bardzo złym stanie technicznym, co skutkuje ich słabą termoizolacyjnością oraz wiąże się z wysokimi opłatami za media.

Trzeci wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stobno – Warzymice.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice. Inwestycja ta ma na celu dostosowanie drogi powiatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Obecnie nawierzchnia jezdni jest mocno zdegradowana a jej szerokość nie daje możliwości swobodnego mijania się pojazdów. Z tego powodu na wskazanym odcinku drogi funkcjonuje ograniczenie w poruszaniu się pojazdów powyżej 10 ton. Przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny dla Powiatu Polickiego z punktu widzenia lokalizacji Węzła Będargowo, stanowiącego element przyszłego Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecin, z uwagi na fakt że stanowić on będzie drogę dojazdową do tego węzła. W chwili obecnej stan techniczny drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Warzymice nie pozwala na wykorzystywanie jej jako drogi dojazdowej do węzła Będargowo. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej celem będzie przebudowa poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa rowów drogowych, budowa odcinków kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa odcinków chodników na terenie miejscowości, budowa ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz usunięcie kolizji

Czwarty wniosek dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej i towarzyszącej na odcinku Dołuje (Gmina Dobra) – Stobno (Gmina Kołbaskowo) w Powiecie Polickim, tj. drogi powiatowej. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej, przebudowane zostaną zjazdy z drogi powiatowej wyremontowany zostanie istniejący przepust pod drogą, wyremontowane zostaną pobocza drogi powiatowej.

Piąty wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ustowo.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo. Odcinek drogi objęty wnioskiem o dofinansowanie jest ostatnim niewyremontowanym odcinkiem tej drogi. Droga powiatowa Nr 3927Z stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 31 i stanowi jednocześnie alternatywę dla przebiegu drogi krajowej Nr 13. Droga zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Kołbaskowo, powiat policki i graniczy z Gminą Miastem Szczecin. Droga ta stanowi dostęp do terenów rekreacyjnych Gminy Kołbaskowo położonych wzdłuż Dolnej Odry.

Tekst: Karolina Wilk/Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Starostwo Powiatowe w Policach.

Gmina Kołbaskowo

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Stobno-Mierzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Stobno – Mierzyn, napłynęły dwie oferty od znanych przedsiębiorstw budowlanych. Przetarg, który został ogłoszony 7 czerwca br., przyciągnął uwagę firm Strabag oraz Eurovia.

Opublikowane

w dniu

Strabag, międzynarodowa korporacja z sektora budowlanego, wyceniła realizację zadania na 2,3 miliona złotych. Druga oferta, przedstawiona przez konkurencyjną firmę Eurovia, zakłada wykonanie prac za 1,9 miliona złotych. Kwota przeznaczona na inwestycję, ustalona przez zamawiającego, wynosi 2,1 miliona złotych brutto.

Obecnie komisja przetargowa dokonuje analizy przedstawionych ofert. Zgodnie z przewidywaniami, prace mają rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na długości około 930 metrów drogi oraz częściową budowę nowej konstrukcji drogowej. Plan zakłada ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Inwestycja wpisuje się w długoterminowy program modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie polickim. W ostatnim czasie gmina Police zakończyła kompleksową przebudowę dróg Stobno – Szczecin i Stobno – Dołuje, a aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi przebiegającej przez Stobno. Ponadto, w fazie projektowej znajduje się przebudowa drogi łączącej Stobno z miejscowością Będargowo.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030

Władze Powiatu Polickiego rozpoczęły proces tworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywała w latach 2025-2030. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, gdyż określa priorytety i kierunki działań w obszarze problemów społecznych.

Opublikowane

w dniu

Aktualnie trwają prace nad wstępnym etapem opracowywania strategii, w którym to mieszkańcy Powiatu Polickiego odgrywają główną rolę. Władze lokalne zachęcają obywateli do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat warunków życia w regionie oraz zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoi powiat.

Ankieta jest dostępna online oraz w wersji papierowej w wybranych punktach na terenie powiatu. Każda opinia jest cenna i zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia sytuacji społecznej mieszkańców oraz do stworzenia skutecznych rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym, ponieważ opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i oczekiwaniach ludzi, którzy na co dzień tworzą i rozwijają Powiat Policki. Jest to przestrzeń dla mieszkańców, by mieć wpływ na przyszłe działania samorządu i współkształtować środowisko, w którym żyją.

Wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoje zdanie na temat lokalnych problemów społecznych, mogą to zrobić do końca bieżącego miesiąca.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno wchodzi w kolejny etap

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku między Szczecinem a Stobnem, informujemy o kolejnym etapie inwestycji, który wpłynie na zmianę organizacji ruchu od poniedziałku, 8 lipca 2024 roku.

Opublikowane

w dniu

Od tego dnia na odcinku drogi od posesji numer 5 aż do skrzyżowania z ulicą Długą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Docelowo ma to pozwolić wykonawcom na bezpieczne wykonanie planowanych prac, które zakładają między innymi frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę chodników i konstrukcji jezdni oraz realizację nowej kanalizacji deszczowej.

Niemniej jednak, objazd dla pojazdów pozostanie bez zmian względem poprzedniego etapu rozbudowy, i będzie kierował ruchem drogowym przez gminną drogę w kierunku Będargowa, korzystając z przejazdu kolejowego.

Jednocześnie prace zostaną rozpoczęte na terenie należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. działce ewidencyjnej numer 127/14 w obrębie Stobno, Gmina Kołbaskowo. Prace na tym terenie obejmą budowę jezdni, jak również kanalizacji deszczowej, co wymagać będzie ścisłej współpracy z zarządzającym terenem kolei.

Zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, ważne jest śledzenie zmian w organizacji ruchu i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych zakłóceń. Władze powiatowe przewidują, że zrealizowane prace przyczynią się do znacznej poprawy warunków drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie