Gmina Dobra

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Covid 19, podsumowania mijającego roku i przygotowania do okresu zimowego

Opublikowane

w dniu

Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa – Covid 19 w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzi Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny – online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związanych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono dane z bieżącego raportu dziennego jaki jest przekazywany przez policki Sanepid. Według nich sytuacja w Gminie Dobra jest trudna, ponieważ aktywnie covidowo (+) jest 153 osób, a przebywających w kwarantannie 181 osób (stan na 9.11 br.) i liczba ta stopniowo wzrasta. Natomiast za pozytywną informację można uznać, że tzw. ozdrowieńców mamy 113 osób. Z całego powiatu z liczby 394 osób aktywnych covidowo (+) hospitalizowanych jest 37 osób, a pozostałe osoby zakażenie przechodzi w sposób łagodniejszy. 

Podsumowując mijający rok oceniono, że prawie wszystkie działania zespołu kryzysowego nakierowane były na walkę z epidemią na terenie gminy. W tym zakresie prowadzono wiele działań doraźnych, w tym m.in. :

– realizowano zakupy z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i doposażano magazyn w środki ochrony osobistej ( maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i inne), które następnie były rozdysponowywane dla potrzebujących. Dostarczono do POZ-ów w Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, Domu Seniora w Rzędzinach, oddziałów Poczty Polskiej środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki, środki dezynfekcyjne);

 • prowadzono dezynfekcję miejsc publicznych: wiat przystankowych, bram, dojść;
 • prowadzono dystrybucję środków dezynfekcyjnych do szkół publicznych z zasobów magazynu wojewódzkiego;
 • prowadzono reżim sanitarno-epidemiczny w Urzędzie Gminy Dobra wynikający z obostrzeń w kontaktach społecznych;
 • prowadzono kwarantannę zbiorową zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego dla 30 osób wobec których nałożono decyzję o odbyciu kwarantanny;
 • prowadzono wywóz odpadów mieszanych z gospodarstw domowych, w których przebywają osoby z dodatnim testem na Covid-19.

Powyższe zadania były realizowane w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazania Rady Ministrów ujęte w rozporządzeniach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo przy wsparciu Euregronu Pomerania z funduszu małych projektów Interreg Gmina Dobra realizowała projektu pod nazwą: „Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym”. 

Kolejnym tematem posiedzenia było przygotowania do sezony zimowego. Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, omówiono wiele aspektów przygotowań gminnych służb oraz planowanych działań minimalizujących niebezpieczeństwa okresu zimowego. Pośród omawianych tematów między innymi akcentowane były sprawy związane z potrzebą:

 • zapewnienia przejezdności dróg lokalnych, zgodnie ze standardami ich zimowego utrzymania;
 • zapewnienia drożności ulicznych kratek ściekowych, odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej;
 • monitorowania stanu oświetlenia ulic w miejscowościach, głównie odcinków newralgicznych jak skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych;
 • udzielania pomocy osobom bezdomnym, ludziom starszym i chorym, a także stałym propagowaniu wśród potrzebujących całodobowego numeru bezpłatnej infolinii 800 170 010 obsługiwanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • egzekwowania od właścicieli, administratorów i zarządców obiektów budowlanych obowiązku bieżącego zimowego ich utrzymania, a głównie odśnieżania dachów nad budowlami wielkopowierzchniowymi;
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (18-31 stycznia 2021r.);
 • kontrolowania dostępności dróg pożarowych przez egzekwowanie zakazu parkowania na tych drogach.

Służby gminne już w miesiącach jesiennych poczyniły przygotowania do okresu zimowego. Na chwilę obecną Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją opieką przebywających na terenie gminy Dobra sześciu bezdomnych. Służby gminne w przypadku opadów śniegu będą sprawdzały przejezdność dróg i drożność kratek ściekowych. Straż Gminna również będzie: kontrolować usuwanie śniegu i lodu z chodników, parkingów i obiektów, monitorować zbiorniki wodne w celu zapobiegania wchodzenia na lód, kontrolować sprzedaż i korzystanie ze środków pirotechnicznych. W zakresie zimowego utrzymania dróg Gmina Dobra podpisała umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z określoną specyfikacją od 1.11.2020r. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina, że bezpośrednim systemem do ostrzegania i informowania mieszkańców regionu o występujących zagrożeniach jest Regionalnego Systemu Ostrzegania na którym odnajdą państwo komunikaty, natomiast dla naszych mieszkańców aktywowany jest aplikacja Blisko – bezpłatny system informacji mobilnej dla mieszkańców . Link do tej aplikacji znajdziecie państwo na naszej stronie gminnej www.dobraszczecinska.pl

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Reklama

Gmina Dobra

Petycja w sprawie wycofania niekorzystnych dla mieszkańców zmian w gospodarce odpadami

W weekend członkowie Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją w sprawie wycofania niekorzystnych dla mieszkańców zmian w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobra. W akcję włączyli się mieszkańcy gminy, którzy są zbulwersowani zmniejszeniem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, zmniejszeniem ilości worków do segregacji śmieci, niskim limitem na bioodpady przy jednoczesnej podwyżce opłat o ponad 70%. Członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy zebrali pierwsze kilkaset podpisów od osób popierających petycję.

Opublikowane

w dniu

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra oraz podpisani pod petycją mieszkańcy domagają się od Wójt Gminy Dobra Teresy Dery oraz radnych Rady Gminy Dobra przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych, zwiększenia lub zniesienia limitu odbiorów bioodpadów oraz zwiększenia ilości worków do segregacji śmieci.

Podpisani pod petycją mieszkańcy Gminy Dobra wzywają Wójt do podjęcia działań, które zakończą monopol jaki w praktyce ma miejsce na organizowanych przez Gminę Dobra przetargach dotyczących odbioru odpadów (od lat tylko jedna firma składa ofertę i dyktuje warunki). Warto wziąć tutaj przykład z innych gmin, które nawiązują międzygminną współpracę w gospodarce odpadami i dzięki temu wspólnie są w stanie wynegocjować lepsze warunki dla swoich mieszkańców. Warto też zastanowić się nad własnym zakładam komunalnym, czy też Międzygminnym Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – mówi Paweł Malinowski, radny Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podczas XXXII sesji Rady Gminy Dobra powoływała się na mieszkańców argumentując zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych mówiąc do radnych: „to jest prośba mieszkańców całej Gminy, gdzie my mamy ogląd całej gminy, nie tak jak Państwo jednego osiedla, jednej małej miejscowości, czy jednej grupy ludzi”. Radni WSGD przytoczyli wówczas wypowiedzi mieszkańców pojawiające się w mediach społecznościowych, którzy w zdecydowanej większości byli przeciwko tej zmianie. Radnych ci podczas sesji prosili Wójt Gminy Dobra o autopoprawkę i wycofanie nieakceptowanej przez zdecydowaną większość mieszkańców zmiany. Przypominano Pani Wójt jaki problem dla wielu mieszkańców stanowią wprowadzone wcześniej ograniczenia w zakresie bioodpadów (limit 120 litrów). Niestety bez skutku. Wprowadzenie w życie (z dniem 1 stycznia 2023 roku) przegłosowanych wówczas zmian ponownie spowodowało zdecydowany sprzeciw mieszkańców.

Obecnie mamy sytuację w której decyzją Rady Gminy opłaty dla mieszkańców podniesiono o ponad 70% (kiedy wzrost systemu był na poziomie około 40%), a jednocześnie ograniczono zakres świadczeń (m.in. rzadsze odbiory odpadów zmieszanych i dużo mniejsza ilość worków na odpady segregowane). Dlatego mieszkańcy podpisani pod petycją żądają przeprocesowania zmian w uchwałach Rady Gminy Dobra nr XXXII/415/2022 oraz XXXII/416/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku oraz renegocjowania warunków z firmą obsługującą wywóz odpadów komunalnych w Gminie Dobra w celu przywrócenia dotychczasowej częstotliwości odbioru śmieci oraz ponowne przeanalizowanie czy wprowadzone w tej uchwale ilości worków (80 szt. zamiast dotychczasowych 179 szt.) są wystarczające dla mieszkańców.

W obecnej sytuacji mieszkańcy Gminy Dobra płacą za odbiór śmieci 12,00 zł za 1m³ zużytej wody, czyli więcej niż mieszkańcy gmin ościennych takich jak Szczecin (10,30 zł za 1m³ zużytej wody) czy Kołbaskowo (10,00 zł za 1m³ zużytej wody), a jednocześnie mają mniejszy zakres świadczeń. W Szczecinie i Kołbaskowie odpady zmieszane odbierane są tydzień, a nie co dwa tygodnie jak w Gminie Dobra. W Szczecinie nie ma limitu na bioodpady, w Kołbaskowie limit wynosi 240 litrów, a w Gminie Dobra limit wynosi 120 litrów co jest niewystarczające dla mieszkańców” – mówi Magdalena Zagrodzka, radna Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Członkowie stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra oraz mieszkańcy Gminy Dobra popierający petycję będą informować na bieżąco na Fanpage’u Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra gdzie będzie można złożyć podpisy pod petycją.

Link do Fanpage’u Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra:

https://www.facebook.com/WspolnotaSamorzadowaGminyDobra/

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Już końcem stycznia rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).

Opublikowane

w dniu

W związku z trwającymi pracami nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w I etapie konsultacji społecznych! 

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu m.in. zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu, poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie. Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie Plan Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności:

 • Zmniejszenie ruchu samochodowego
 • Redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
 • Stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
 • Lepsze planowanie przestrzenne
 • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
 • Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
 • Zwiększenie dostępności usług
 • Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I MIEJ REALNY WPŁYW NA KOMFORT ŻYCIA W SWOIM MIEJSCOWOŚCI!

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny na http://som.szczecin.pl/sump/

ulotka-A5-SUMP-SOM

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie