Gmina Dobra

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie Covid 19, podsumowania mijającego roku i przygotowania do okresu zimowego

Opublikowane

w dniu

Już kolejny raz w tym roku, w związku z trwającą epidemią koronawirusa – Covid 19 w dniu 10 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzi Kryzysowego. Tym razem spotkanie sztabu kryzysowego przeprowadzone zostało w sposób zdalny – online, poprzez komunikator internetowy. Oprócz spraw związanych z trwającą epidemią zostało omówione przygotowanie służb gminnych do zbliżającego się sezonu zimowego.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono dane z bieżącego raportu dziennego jaki jest przekazywany przez policki Sanepid. Według nich sytuacja w Gminie Dobra jest trudna, ponieważ aktywnie covidowo (+) jest 153 osób, a przebywających w kwarantannie 181 osób (stan na 9.11 br.) i liczba ta stopniowo wzrasta. Natomiast za pozytywną informację można uznać, że tzw. ozdrowieńców mamy 113 osób. Z całego powiatu z liczby 394 osób aktywnych covidowo (+) hospitalizowanych jest 37 osób, a pozostałe osoby zakażenie przechodzi w sposób łagodniejszy. 

Podsumowując mijający rok oceniono, że prawie wszystkie działania zespołu kryzysowego nakierowane były na walkę z epidemią na terenie gminy. W tym zakresie prowadzono wiele działań doraźnych, w tym m.in. :

– realizowano zakupy z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i doposażano magazyn w środki ochrony osobistej ( maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i inne), które następnie były rozdysponowywane dla potrzebujących. Dostarczono do POZ-ów w Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, Domu Seniora w Rzędzinach, oddziałów Poczty Polskiej środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki, środki dezynfekcyjne);

 • prowadzono dezynfekcję miejsc publicznych: wiat przystankowych, bram, dojść;
 • prowadzono dystrybucję środków dezynfekcyjnych do szkół publicznych z zasobów magazynu wojewódzkiego;
 • prowadzono reżim sanitarno-epidemiczny w Urzędzie Gminy Dobra wynikający z obostrzeń w kontaktach społecznych;
 • prowadzono kwarantannę zbiorową zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego dla 30 osób wobec których nałożono decyzję o odbyciu kwarantanny;
 • prowadzono wywóz odpadów mieszanych z gospodarstw domowych, w których przebywają osoby z dodatnim testem na Covid-19.

Powyższe zadania były realizowane w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz wskazania Rady Ministrów ujęte w rozporządzeniach w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo przy wsparciu Euregronu Pomerania z funduszu małych projektów Interreg Gmina Dobra realizowała projektu pod nazwą: „Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym”. 

Kolejnym tematem posiedzenia było przygotowania do sezony zimowego. Mając na uwadze zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, omówiono wiele aspektów przygotowań gminnych służb oraz planowanych działań minimalizujących niebezpieczeństwa okresu zimowego. Pośród omawianych tematów między innymi akcentowane były sprawy związane z potrzebą:

 • zapewnienia przejezdności dróg lokalnych, zgodnie ze standardami ich zimowego utrzymania;
 • zapewnienia drożności ulicznych kratek ściekowych, odprowadzających wodę do kanalizacji deszczowej;
 • monitorowania stanu oświetlenia ulic w miejscowościach, głównie odcinków newralgicznych jak skrzyżowania, ronda, przejścia dla pieszych;
 • udzielania pomocy osobom bezdomnym, ludziom starszym i chorym, a także stałym propagowaniu wśród potrzebujących całodobowego numeru bezpłatnej infolinii 800 170 010 obsługiwanej przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • egzekwowania od właścicieli, administratorów i zarządców obiektów budowlanych obowiązku bieżącego zimowego ich utrzymania, a głównie odśnieżania dachów nad budowlami wielkopowierzchniowymi;
 • zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych (18-31 stycznia 2021r.);
 • kontrolowania dostępności dróg pożarowych przez egzekwowanie zakazu parkowania na tych drogach.

Służby gminne już w miesiącach jesiennych poczyniły przygotowania do okresu zimowego. Na chwilę obecną Ośrodek Pomocy Społecznej objął swoją opieką przebywających na terenie gminy Dobra sześciu bezdomnych. Służby gminne w przypadku opadów śniegu będą sprawdzały przejezdność dróg i drożność kratek ściekowych. Straż Gminna również będzie: kontrolować usuwanie śniegu i lodu z chodników, parkingów i obiektów, monitorować zbiorniki wodne w celu zapobiegania wchodzenia na lód, kontrolować sprzedaż i korzystanie ze środków pirotechnicznych. W zakresie zimowego utrzymania dróg Gmina Dobra podpisała umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z określoną specyfikacją od 1.11.2020r. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przypomina, że bezpośrednim systemem do ostrzegania i informowania mieszkańców regionu o występujących zagrożeniach jest Regionalnego Systemu Ostrzegania na którym odnajdą państwo komunikaty, natomiast dla naszych mieszkańców aktywowany jest aplikacja Blisko – bezpłatny system informacji mobilnej dla mieszkańców . Link do tej aplikacji znajdziecie państwo na naszej stronie gminnej www.dobraszczecinska.pl

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Reklama

Gmina Dobra

Spotkanie noworoczne władz Gminy Dobra z lokalnymi przedsiębiorcami

W Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Gminy Dobra z przedsiębiorcami. Wydarzenie to miało za zadanie umocnić więzi pomiędzy lokalnym biznesem oraz samorządem. Spotkanie zainaugurowały wystąpienia Wójta Gminy Dobra Teresy Dery oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobrego Bartłomieja Milucha, którzy serdecznie przywitali wszystkich obecnych gości.

Opublikowane

w dniu

Spotkanie było okazją do prezentacji osiągnięć Gminy Dobra, w tym przeglądu zrealizowanych i planowanych inwestycji, z uwzględnieniem szczególności funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Polickiego, w tym Starosta Policki Andrzej Bednarek,  oraz przedstawiciele Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Policach.

Obecność radnych, dyrektorów szkół, funkcjonariuszy policyjnych, straży gminnej, granicznej oraz wojska podkreślała wagę integracji różnych sektorów społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartego dialogu, gdzie przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z decydentami, co jest istotne dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości i realizacji wspólnych projektów.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Magdalena Zagrodzka kandydatem na Wójta Gminy Dobra!

W sobotę odbyła się prezentacja kandydata na Wójta Gminy Dobra oraz liderów list Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra. Kandydatem WSGD jest Magdalena Zagrodzka, która jest obecna w samorządzie lokalnym od ponad 20 lat. Przeszła wszystkie szczeble samorządowe – od rady sołeckiej w Mierzynie po radę powiatu polickiego. W wyborach samorządowych w roku 2018, startując do Rady Gminy Dobra, uzyskała najlepszy wynik w gminie (ponad 750 oddanych głosów).

Opublikowane

w dniu

Jedna z najaktywniejszych radnych obecnej kadencji. Mieszkanka Mierzyna, aktywna społeczniczka i wolontariuszka. Inicjatorka wielu akcji społecznych i prozwierzęcych, promotorka zdrowego trybu życia.

Serce Polski bije w samorządach, a nadchodzące wybory zadecydują przyszłości Gminy Dobra. Kandydatka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra na Wójta Gminy Dobra podkreśliła, że kandydaci na radnych do Rady Gminy Dobra nie są związani z żadną partią polityczną. Magdalena Zagrodzka zadeklarowała, że zaprezentowani kandydaci na radnych chcą razem z mieszkańcami tworzyć lepszą przyszłość w Dobrej Gminie.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona w 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w działalności samorządowej, ale także w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Paweł Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy.

Wśród zaproponowanych kandydatów na radnych przedstawiono nie tylko doświadczonych samorządowców, ale także mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją pracę w samorządzie i wnieść swoje nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów mieszkańców tej gminy.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zachęcają mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiają swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie