Gmina Dobra

Komunikat w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Łęgi

Opublikowane

w dniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Dobra w dniu 13.01.2023 r. zawiadamia o podjęciu uchwały nr XXXII/411/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Łęgi.

Obszar opracowania zmiany planu obejmuje teren części działek nr 63/2, 63/12, 144 w obrębie Łęgi. Granice opracowania zmiany miejscowego planu zostały określone na załączniku graficznym do w/w uchwały. Celem opracowania miejscowego planu, jest zmiana przeznaczenia z terenu lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na teren upraw rolniczych oraz teren drogi publicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) przystępuje się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu planu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrej, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, ul. Graniczna 24 a, w pn. w godz. od 830 – 1630, od wt. do pt. w godz. od 700-1500 .

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: pp@dobraszczecinska.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, do 03 lutego 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

2. Wójt Gminy Dobra zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na

Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 921 w Bezrzeczu.

W związku z powyższym informuję, że obwieszczenia dot. powyższej sprawy będą zamieszczone na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej

  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej – Wydział ds. komunalnych i inwestycji

  3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej – Referat ds. planowania przestrzennego i warunków zabudowy,

  4. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie – Wydział ds. Obywatelskich

  5. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrej – http:/www.bip.dobraszczecinska.pl

Ponadto Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą wysyłane do Sołtysa w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie