Gmina Dobra

Dobra: Zmiana stanu wody na gruncie

O zakazie dokonywania na terenie własnej nieruchomości takich zmian stanu wody na gruncie, które szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie mówi artykuł 234 ustawy Prawo wodne. Interpretacja zapisów tego artykułu stanowi źródło wielu dyskusji, dlatego też warto rozważyć jego zastosowanie w odniesieniu do często pojawiającego się problemu zalewania nieruchomości „wodami opadowymi”.

Opublikowane

w dniu

Na wstępie należy zdefiniować czym w ogóle są wody opadowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne, „wody opadowe” określa się jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Mając na uwadze zapis art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy, czyli zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz powyższą definicję wód opadowych można stwierdzić, że przepis ten nie dotyczy zmiany stanu wody w gruncie, czyli przepływów wód podziemnych. Dotyczy on wyłącznie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości na grunty sąsiednie, ze szkodą dla tych gruntów. Na podstawie przepisu art. 234 prawa wodnego może być zatem rozpatrywane działanie właściciela gruntu tylko w takim zakresie w jakim powoduje ono zmianę kierunku powierzchniowego odpływu wód opadowych lub roztopowych lub odpływu wód ze źródeł. Należy również podkreślić, że szkoda o jakiej mowa powyżej musi być realna, a nie hipotetyczna i musi wystąpić już w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z zapisem punktu 3 wymienionego powyżej przepisu, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego tego gruntu lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom na gruncie sąsiednim, ustalając termin wykonania tych czynności. Należy mieć przy tym na uwadze, że sama zmiana stanu wody na gruncie nie uprawnia jeszcze do tego, aby właściwy organ uwzględnił żądanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Konieczne jest stwierdzenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy tą zmianą, a szkodą na nieruchomości sąsiedniej.

Nie w każdym jednak przypadku stwierdzenia na nieruchomości szkody w postaci jej zalewania organem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W sytuacji, gdy szkody na działce sąsiedniej wynikają z wykonania bądź likwidacji urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia, niewłaściwego utrzymywania urządzenia wodnego, wykonania urządzenia wodnego niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym czy też naruszenia interesów osób trzecich pomimo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i wykonania nałożonych w nim obowiązków, sprawa taka należy do kompetencji organów właściwych do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości sąsiedniej prowadzone są prace budowlane, wynikające z uzyskanego pozwolenia na budowę, a roboty te prowadzone są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia poprzez kierowanie wód opadowych na działkę sąsiednią właściwy będzie organ nadzoru budowlanego, który może wstrzymać prowadzenie tych prac.

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch

Reklama

Gmina Dobra

Ferie zimowe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie

W czasie od 13 do 24 lutego 2023 dzieci w wieku 8-13 lat będą mogły skorzystać z warsztatów organizowanych specjalnie dla nich. Zajęcia o bardzo różnorodnej tematyce będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Opublikowane

w dniu

Tygodniowy program spotkań będzie obejmował warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, sportowe oraz dzień gier planszowych i zabaw klockami lego.

W feriach z ZULem można wziąć udział zarówno w trybie jedno- jak i dwutygodniowym (zajęcia nie będą się pokrywać). Istnieje także możliwość uczestnictwa w zajęciach w wybrane dni tygodnia.

Cena:

• jeden tydzień warsztatów (od poniedziałku 13.02.2023 do piątku 17.02.2023 lub od poniedziałku 20.02.2023 do piątku 24.02.2023): 500 zł (460 zł za drugie dziecko)

• dwa tygodnie warsztatów (od poniedziałku 13.02.2023 do piątku 24.02.2023, bez weekendu): 950 zł (890 zł za drugie dziecko)

• pojedynczy, wybrany dzień: 150 zł (120 zł za drugie dziecko)

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Informacja na temat rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bezrzeczu

Gmina Dobra rozpoczęła rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra”. Wykonawcą robót jest firma Instalcompact Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 23Tarnowo Podgórne.

Opublikowane

w dniu

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w komunikacji drogowej oraz inne niedogodności w obszarze prowadzonej inwestycji. Wszystkie inwestycje związane z budową, przebudową, remontem czy modernizacją wiążą się z wieloma niedogodnościami dla mieszkańców podczas jej realizacji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż zakończenie ww. inwestycji zapewni jej niezawodną i bezawaryjną pracę, efektywne wykorzystanie terenu SUW oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody. Właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, prosimy o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w procesie budowlanym. Zwracamy się także do kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Sprawy związane z daną inwestycją należy zgłaszać do Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji pod numer telefonu: 91 311 32 36.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

W poniedziałek 30 stycznia br. ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 i potrwa do 13 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

Opublikowane

w dniu

Do głosowania dopuszczonych zostało 28 projektów. Wśród nich jest 12 projektów inwestycyjnych oraz 16 nieinwestycyjnych. Podczas głosowania wybieramy jeden projekt nieinwestycyjny oraz dwa inwestycyjne. Swoje głosy można oddawać na projekty z terenu całej Gminy.

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby:

– poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów lub,

– poprzez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości i wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr: 91 441 05 00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby niezameldowane w Gminie Dobra do dnia 17.01.2023r., ale zamieszkujące na terenie Gminy Dobra mogą zagłosować wyłącznie w formie papierowej, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 91 441 05 00.

Wójt Gminy Dobra

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie