Gmina Dobra

Dobra: Zmiana stanu wody na gruncie

O zakazie dokonywania na terenie własnej nieruchomości takich zmian stanu wody na gruncie, które szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie mówi artykuł 234 ustawy Prawo wodne. Interpretacja zapisów tego artykułu stanowi źródło wielu dyskusji, dlatego też warto rozważyć jego zastosowanie w odniesieniu do często pojawiającego się problemu zalewania nieruchomości „wodami opadowymi”.

Opublikowane

w dniu

Na wstępie należy zdefiniować czym w ogóle są wody opadowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne, „wody opadowe” określa się jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Mając na uwadze zapis art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy, czyli zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz powyższą definicję wód opadowych można stwierdzić, że przepis ten nie dotyczy zmiany stanu wody w gruncie, czyli przepływów wód podziemnych. Dotyczy on wyłącznie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości na grunty sąsiednie, ze szkodą dla tych gruntów. Na podstawie przepisu art. 234 prawa wodnego może być zatem rozpatrywane działanie właściciela gruntu tylko w takim zakresie w jakim powoduje ono zmianę kierunku powierzchniowego odpływu wód opadowych lub roztopowych lub odpływu wód ze źródeł. Należy również podkreślić, że szkoda o jakiej mowa powyżej musi być realna, a nie hipotetyczna i musi wystąpić już w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z zapisem punktu 3 wymienionego powyżej przepisu, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego tego gruntu lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom na gruncie sąsiednim, ustalając termin wykonania tych czynności. Należy mieć przy tym na uwadze, że sama zmiana stanu wody na gruncie nie uprawnia jeszcze do tego, aby właściwy organ uwzględnił żądanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Konieczne jest stwierdzenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy tą zmianą, a szkodą na nieruchomości sąsiedniej.

Nie w każdym jednak przypadku stwierdzenia na nieruchomości szkody w postaci jej zalewania organem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W sytuacji, gdy szkody na działce sąsiedniej wynikają z wykonania bądź likwidacji urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia, niewłaściwego utrzymywania urządzenia wodnego, wykonania urządzenia wodnego niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym czy też naruszenia interesów osób trzecich pomimo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i wykonania nałożonych w nim obowiązków, sprawa taka należy do kompetencji organów właściwych do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości sąsiedniej prowadzone są prace budowlane, wynikające z uzyskanego pozwolenia na budowę, a roboty te prowadzone są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia poprzez kierowanie wód opadowych na działkę sąsiednią właściwy będzie organ nadzoru budowlanego, który może wstrzymać prowadzenie tych prac.

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie