Gmina Dobra

Dobra: Zmiana stanu wody na gruncie

O zakazie dokonywania na terenie własnej nieruchomości takich zmian stanu wody na gruncie, które szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie mówi artykuł 234 ustawy Prawo wodne. Interpretacja zapisów tego artykułu stanowi źródło wielu dyskusji, dlatego też warto rozważyć jego zastosowanie w odniesieniu do często pojawiającego się problemu zalewania nieruchomości „wodami opadowymi”.

Opublikowane

w dniu

Na wstępie należy zdefiniować czym w ogóle są wody opadowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne, „wody opadowe” określa się jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Mając na uwadze zapis art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy, czyli zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz powyższą definicję wód opadowych można stwierdzić, że przepis ten nie dotyczy zmiany stanu wody w gruncie, czyli przepływów wód podziemnych. Dotyczy on wyłącznie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości na grunty sąsiednie, ze szkodą dla tych gruntów. Na podstawie przepisu art. 234 prawa wodnego może być zatem rozpatrywane działanie właściciela gruntu tylko w takim zakresie w jakim powoduje ono zmianę kierunku powierzchniowego odpływu wód opadowych lub roztopowych lub odpływu wód ze źródeł. Należy również podkreślić, że szkoda o jakiej mowa powyżej musi być realna, a nie hipotetyczna i musi wystąpić już w dacie złożenia wniosku.

Zgodnie z zapisem punktu 3 wymienionego powyżej przepisu, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego tego gruntu lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom na gruncie sąsiednim, ustalając termin wykonania tych czynności. Należy mieć przy tym na uwadze, że sama zmiana stanu wody na gruncie nie uprawnia jeszcze do tego, aby właściwy organ uwzględnił żądanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Konieczne jest stwierdzenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy tą zmianą, a szkodą na nieruchomości sąsiedniej.

Nie w każdym jednak przypadku stwierdzenia na nieruchomości szkody w postaci jej zalewania organem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W sytuacji, gdy szkody na działce sąsiedniej wynikają z wykonania bądź likwidacji urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia, niewłaściwego utrzymywania urządzenia wodnego, wykonania urządzenia wodnego niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym czy też naruszenia interesów osób trzecich pomimo uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i wykonania nałożonych w nim obowiązków, sprawa taka należy do kompetencji organów właściwych do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości sąsiedniej prowadzone są prace budowlane, wynikające z uzyskanego pozwolenia na budowę, a roboty te prowadzone są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia poprzez kierowanie wód opadowych na działkę sąsiednią właściwy będzie organ nadzoru budowlanego, który może wstrzymać prowadzenie tych prac.

Kierownik WOŚ

Andrzej Miluch

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie