Powiat Policki

Dni obszarów Natura 2000 oraz różnorodności biologicznej

Maj jest miesiącem intensywnego przebudzenia przyrody po stagnacji zimowej. Dzięki wyostrzeniu wszystkich naszych zmysłów możemy zobaczyć rozkwitające pąki kwiatów i liści, posłuchać śpiewu ptaków i poczuć zapach wiosny w pełni.. Chętniej wychodzimy na spacer aby nacieszyć się tym corocznym widowiskiem, jakie funduje nam natura.

Opublikowane

w dniu

Dlatego w drugiej połowie maja (21.05, 22.05) obchodzimy Dzień Obszarów Natura 2000 oraz Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ustanowiony przez ONZ w 2000 roku) i nie jest to przypadek, że święta te obchodzone są właśnie w maju.

Obszary Natura 2000 powstały wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku wzrasta liczba obszarów z tzw. dyrektywy ptasiej (PLB) i siedliskowej (PLH). Obszary te stanowią jedną z form ochrony przyrody i często powielają się z już istniejącymi: rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, użytkami ekologicznymi, a także pomnikami przyrody i stanowiskami dokumentacyjnymi. Dla nas leśników, są potwierdzeniem prowadzonej działalności na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej oraz utrzymania i poprawy stanu siedlisk przyrodniczych (nowe pojęcie dla Obszarów Natura 2000), które prowadzimy od czasu nowelizacji ustawy o lasach- czyli od 1991 roku. Większość informacji o stanie przyrody na danym terenie dostarczają leśnicy przy współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz ochrony przyrody. Ekologizacja leśnictwa wciąż się rozwija.

Jednym z głównych celów wyznaczania obszarów NATURA 2000 jest utrzymanie i zwiększanie różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna w lasach ma ogromne znaczenie . W lasach dbamy o zróżnicowanie gatunkowe w drzewostanach, wprowadzamy gatunki drzew i krzewów biocenotycznych jako ważny element dla wielu gatunków ptaków i gryzoni; pozostawiamy martwe drewno w lesie, wywieszamy budki lęgowe dla ptaków oraz specjalnie przygotowane dla nietoperzy, wyznaczamy ostoje dla rzadkich gatunków zwierząt itp.

Najważniejszym celem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest ochrona przyrody i utrzymanie stanu siedlisk dla przyszłych pokoleń. W drodze do osiągnięcia zamierzonych celów pomagaj nam fundusze zewnętrzne. Nadleśnictwo Trzebież w celu utrzymania bioróżnorodności na swoim terenie, realizuje następujące projekty:

  • „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ.
  • „Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000”; (program LIFE +, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –NFOŚiGW oraz Komitet Ochrony Orłów).
  • „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” ( fundusz POIiŚ).
  • „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież” (fundusze POIiŚ).
  • „Kompleksowy Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie , przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” fundusze POIiŚ.

Powyżej przedstawiono tylko część realizowanych przedsięwzięć na rzecz bioróżnorodności. Każdego dnia leśnicy jako gospodarze swoich obszarów, podejmują nowe wyzwania w celu ochrony lokalnej przyrody dla przyszłych pokoleń.

KAROLINA CZERWIŃSKA
Źródło: Nadleśnictwo Trzebież
Fot. K. Czerwińska

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rządowy Fundusz Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się spotkanie informacyjne połączone z warsztatami na temat Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opublikowane

w dniu

W spotkaniu zainicjowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego wzięli udział między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach, gmin Powiatu Polickiego oraz Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Redakcja PowiatPolicki.info

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie