Nasze Sprawy

Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. W puli dla najaktywniejszych jest łącznie 100 tys. zł.

Opublikowane

w dniu

Frekwencja zawsze była dużym wyzwaniem podczas wyborów na Pomorzu Zachodnim. Ubolewam nad tym, że wśród naszych mieszkańców nie było dotychczas takiej aktywności jak w innych regionach. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w ten konkurs władz lokalnych uda się zmobilizować mieszkańców naszych sołectw, osiedli i gmin w taką pozytywną rywalizację we wspólnym interesie.  Wierzę, że będzie to wzmocnienie tożsamości i wspólnotowości Pomorza Zachodniego – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Po 25 tys. złotych dotacji dla każdego z laureatów, a łącznie 100 tys. zł. Taką kwotę na realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy chce przeznaczyć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” jest skierowany do gmin, które uzyskają najwyższą procentową frekwencję wyborczą w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020. Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:

  • gmina powyżej 100 tys. mieszkańców,
  • gmina 40 tys. – 100 tys. mieszkańców,
  • gmina 10 tys. – 40 tys. mieszkańców,
  • gmina do 10 tys. mieszkańców.

Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą, Zarząd Województwa wyłoni laureatów konkursu tj. gminy z najwyższą procentową frekwencją wyborczą w każdej z kategorii. Następnie Zarząd skieruje projekt stosownej uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, który zdecyduje o podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom – laureatom konkursu.

Reklama

Nasze Sprawy

ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt „Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”. Projekt realizowany od 1 września do 31 grudnia br.

Opublikowane

w dniu

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym : 5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem, pod hasłem ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu Powiatu Polickiego.

Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel. 739 064 535

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w posiadaniu Powiatu Polickiego na rok 2020

Czytaj dalej

Nasze Sprawy

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

Od początku maja br. realizowane są działania w ramach projektu „Regionalne Centrum Wspierania Osób Niesamodzielnych w Policach”. RCWON to projekt realizowany na terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. powiat m. Szczecin, policki, gryfiński. Liderem Projektu jest Powiat Policki, natomiast partnerem Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”. Projekt jest skierowany do 78 mieszkańców powiatu m. Szczecina, polickiego, gryfińskiego, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Opublikowane

w dniu

W imieniu władz powiatu dziękuję naszym gminom: Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, które wspierają, również finansowo, realizację inwestycji i projektu oraz Stowarzyszeniu „Złoty Wiek”, które, jako partner, realizuje usługi skierowane do mieszkańców – mówi Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu.

Głównym celem projektu jest utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy, w tym świadczenie usług opiekuńczych oraz wspierających aktywność osób niesamodzielnych,oraz utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 12 miejsc opieki w Domu Wspieranym w formie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

SONY DSC

Od maja br. uruchomione zostały usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, którymi objętych jest obecnie 10 osób – mówi Chmielewska. Takie wsparcie okazuje się bardzo potrzebne. Podopieczni potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mają także zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie. Bardzo ważne okazują się dla nich codzienne kontakty z opiekunami, nowe znajomości, dobre słowo.W maju zostało objętych opieką osiem osób, na początku czerwca – kolejne dwie osoby. To pokazuje jak bardzo potrzebne było dodatkowe wsparcie. Oprócz tego, że podopieczni potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mają także zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie, składający się z dwóch dań. Niemniej ważne są nowe znajomości zawierane przez podopiecznego i opiekunki, które bardzo często są dużym wsparciem, służą pomocą i dobrym słowem. Tam gdzie jest to potrzebne, w ramach współpracy z OPS w Policach, organizujemy sprzątanie mieszkań lub uzupełnienie braków w ich wyposażeniu.

W maju zostało objętych opieką osiem osób, na początku czerwca – kolejne dwie osoby. To pokazuje jak bardzo potrzebne było dodatkowe wsparcie. Oprócz tego, że podopieczni potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mają także zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie, składający się z dwóch dań. Niemniej ważne są nowe znajomości zawierane przez podopiecznego i opiekunki, które bardzo często są dużym wsparciem, służą pomocą i dobrym słowem. Tam gdzie jest to potrzebne, w ramach współpracy z OPS w Policach, organizujemy sprzątanie mieszkań lub uzupełnienie braków w ich wyposażeniu.

SONY DSC

Bardzo cieszymy się, że usługi oferowane w projekcie realizowanym przez Powiat Policki będą wspierać naszych mieszkańców w pokonywaniu codziennych trudności dodaje Edyta Rudecka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Policach. Od maja br., od kiedy zostały uruchomione, przekonujemy się, jak bardzo są potrzebne. Znajdują się też chętni do pomocy sąsiedzi osób potrzebujących pomocy. To bardzo ważne i budujące.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do 78 mieszkańców powiatu m. Szczecina, polickiego, gryfińskiego, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby: niesamodzielne (w tym osoby niepełnosprawne), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel). Doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. ubóstwo i niepełnosprawność występujące jednocześnie).

Rozwijamy również tzw. usługi sąsiedzkie świadczone przez osoby blisko zamieszkujące – mówi Edyta Rudecka. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów; pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków; pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym; pomoc w praniu odzieży i bielizny; pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych; odwiedziny w szpitalu.

SONY DSC

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia – dodaje Beata Chmielewska. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie osoby niesamodzielnej lub złe samopoczucie).

Termin zakończenia projektu przewidziano na 30 czerwca 2022 r. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” lub telefonicznie pod numerem 887 766 038.

Oferowana jest również pomoc w kompletowaniu wszelkiej dokumentacji niezbędnej do udziału w projekcie. Równolegle jest realizowana inwestycja mająca na celu uruchomienie stacjonarnego Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 231 259,15 zł, w tym: dofinansowanie z EFS wynosi 4 867 709,15 zł, wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu: 363 550,00 zł.

SONY DSC

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych      w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Czytaj dalej

Nasze Sprawy

Dofinansowanie do utrzymania miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Policach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowi Polickiemu dofinansowanie do bieżącego utrzymania Dziennego Domu Senior+ w Policach.

Opublikowane

w dniu

Dofinansowanie wyniesie 108 tysięcy złotych i pomoże w utrzymaniu 30 miejsc dla seniorów w polickim Dziennym Domu Senior+. W Dziennym Domu Senior+ w Policach przebywają seniorzy z gmin powiatu polickiego.

Dofinansowanie do funkcjonowania Domów otrzymały 24 gminy z województwa zachodniopomorskiego i jeden powiat – Powiat Policki.

Dzięki temu dofinansowaniu seniorzy lub gminy powiatu polickiego, które wspierają seniorów, zapłacą mniej za pobyt w Dziennym Domu Senior+ – mówi Beata Chmielewska, Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie do końca bieżącego roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie